Blackbell gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 30 januari 2018

Blackbell, Inc. ("Blackbell", "wij", "ons" of "onze") heet u welkom. Wij nodigen u uit om toegang te krijgen tot onze online diensten (de "Diensten") en deze te gebruiken, die u ter beschikking worden gesteld via onze website op https://www.blackbell.com (de "Website").
Wij bieden bezoekers van onze Website ("Bezoekers") toegang tot de Website met inachtneming van de volgende Gebruiksvoorwaarden, die van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerkt zonder kennisgeving aan u. Door de openbare ruimtes te doorbladeren of door de website te openen en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden en bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en de bepalingen en voorwaarden van ons privacybeleid, die van toepassing zijn, hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. hierbij door verwijzing opgenomen (gezamenlijk deze "Overeenkomst"). Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, verzoeken wij u de website niet te bezoeken of te gebruiken.
Alle hotels, appartementen of andere instellingen die zich aanmelden om onze Services te gebruiken (elk een "Klant"), gaan akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst en de bijbehorende Licentieovereenkomst. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden van deze Overeenkomst en de Licentieovereenkomst, heeft de Licentieovereenkomst de controle.
Termen met een hoofdletter die niet in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals uiteengezet in ons Privacybeleid.
1. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN
Wij bieden Bezoekers en Klanten toegang tot de Website en de Services zoals beschreven in deze Overeenkomst.
Bezoekers . Bezoekers, zoals de naam al aangeeft, zijn mensen die de website bezoeken, maar zich niet aanmelden als een bedrijf. Ze kunnen (i) alle publiekelijk toegankelijke inhoud bekijken en (ii) contact met ons opnemen.
Klanten . Aanmelden is vereist voor alle klanten. Klanten kunnen alle dingen doen die bezoekers kunnen doen en: (i) toegang hebben tot onze diensten en deze gebruiken; (ii) toegang tot exclusieve inhoud die alleen beschikbaar is voor klanten; en (iii) hun eigen accounts op de Website maken, openen, beheren en bijwerken.
We zijn niet verplicht om een persoon als klant te accepteren en kunnen een klant naar eigen goeddunken accepteren of weigeren.
2. BEPERKINGEN
De website en de services zijn beschikbaar voor personen van 18 jaar of ouder. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik dan alstublieft de website niet. Door de website te openen en te gebruiken, verklaart u en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent.
3. COMMUNAUTAIRE RICHTSNOEREN
Door de Website te bezoeken en / of toegang tot en / of het gebruik van de Services, gaat u hierbij akkoord om te voldoen aan onze communityrichtlijnen en dat:
  • U zult de Website en de Diensten niet gebruiken voor enig onwettig doel;
  • U zult de Website en de Diensten niet openen of gebruiken om marktonderzoek voor een concurrerend bedrijf te verzamelen;
  • U gebruikt geen geautomatiseerde middelen, zoals spiders, robots, crawlers, datamining-tools en dergelijke om gegevens van de website en de services te downloaden of te schrappen, behalve voor internetzoekmachines (bijv. Google) en niet-commerciële openbare archieven ( bijvoorbeeld archive.org) die voldoen aan ons robots.txt-bestand;
  • U neemt geen actie die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze technische infrastructuur oplegt of kan opleggen (naar eigen goeddunken);
  • U zult de juiste werking van de Website en de Services niet storen of proberen te onderbreken door het gebruik van een virus, apparaat, informatieverzamelings- of transmissiemechanisme, software of routine, of toegang tot of poging tot toegang tot alle gegevens, bestanden, of wachtwoorden gerelateerd aan de Website door middel van hacking, wachtwoord of datamining, of op een andere manier; en
  • U zult advertenties en / of veiligheidskenmerken (zoals misbruik melden) op de Website en de Services niet verbergen, verbergen, blokkeren of op enigerlei wijze interfereren met advertenties.
We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, toegang tot de website, de services of een deel van de website of de services te weigeren, zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u, als u zich niet aan deze richtlijnen houdt.
4. INTELLECTUELE EIGENDOM
De Website en de Services bevatten materialen, zoals software, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, geluidsopnames, audiovisuele werken en ander materiaal verstrekt door of namens Blackbell (gezamenlijk aangeduid als de "Inhoud"). De inhoud kan eigendom zijn van ons of van derden. De inhoud wordt beschermd door zowel Franse als buitenlandse wetten. Ongeautoriseerd gebruik van de inhoud is mogelijk in strijd met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. U hebt geen rechten op of tot de Inhoud en u zult de Inhoud niet gebruiken, behalve zoals toegestaan onder deze Overeenkomst. Geen ander gebruik is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. U moet alle auteursrechtelijke en andere eigendomskennisgevingen in de originele inhoud bewaren. U mag de Inhoud niet verkopen, overdragen, toewijzen, licentiëren, in sublicentie geven, of wijzigen, reproduceren, weergeven, openbaar uitvoeren, een afgeleide versie maken van, verdelen of anderszins gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden. Het gebruik of de posting van de inhoud op een andere website of in een genetwerkte computeromgeving voor welk doel dan ook is uitdrukkelijk verboden.
Als u een deel van deze Overeenkomst schendt, wordt uw toestemming voor toegang tot en / of gebruik van de Inhoud en de Website automatisch beëindigd.
De handelsmerken, servicemerken en logo's van Blackbell ("Blackbell-handelsmerken") die op de website worden gebruikt en weergegeven, zijn geregistreerde en niet-gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van Blackbell. Andere namen van bedrijven, producten en services op de website kunnen handelsmerken of servicemerken zijn die in het bezit zijn van anderen (de 'handelsmerken van derden' en, gezamenlijk met Blackbell-handelsmerken, de 'handelsmerken'). Niets op de Website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, impliciet of anderszins, van een licentie of recht om de Handelsmerken te gebruiken, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming die specifiek is voor elk gebruik. Gebruik van de handelsmerken als onderdeel van een link naar of vanaf een site is verboden, tenzij de oprichting van een dergelijke link vooraf schriftelijk door ons is goedgekeurd. Alle goodwill die wordt gegenereerd door het gebruik van Blackbell-handelsmerken komt ten goede aan ons.
Elementen van de website worden beschermd door handelskleding, handelsmerken, oneerlijke concurrentie en andere staats- en federale wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd, op welke manier dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van frames of spiegels. Niets van de inhoud mag opnieuw worden verzonden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor elke instantie.
5. COMMUNICATIE NAAR DE VS.
Hoewel we u aanmoedigen om ons een e-mail te sturen, willen we niet dat u ons e-mailt en ons geen inhoud stuurt die vertrouwelijke informatie bevat. Met betrekking tot alle e-mails die u ons stuurt, inclusief maar niet beperkt tot feedback, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zijn wij vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken uit uw communicatie voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten en diensten die dergelijke informatie bevatten, zonder compensatie of attributie aan u.

6. GEEN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
WIJ DOEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE WEBSITE, DE DIENSTEN OF DE INHOUD. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ELKE VERTRAGING OF ONDERBREKING VAN DE WEBSITE OF DE DIENSTEN VAN WELKE OORZAAK DAN OOK. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE INHOUD, DE DIENSTEN EN DE WEBSITE GEBRUIKT VOOR EIGEN RISICO.
WIJ GEVEN GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITE OF DE DIENSTEN FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT DE WEBSITE, DE DIENSTEN, ZIJN SERVERS OF DE INHOUD VRIJ ZIJN VAN COMPUTERVIRUSSEN OF SOORTGELIJKE VERONTREINIGING OF VERNIETIGINGSFUNCTIES. ALS UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE DIENSTEN OF DE INHOUD RESULTAAT IN DE NOODZAAK VAN ONDERHOUD OF VERVANGING VAN APPARATUUR OF GEGEVENS, ZIJN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DIE KOSTEN.
DE WEBSITE, DE DIENSTEN EN DE INHOUD WORDEN GELEVERD OP "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS ZONDER ENIGE GARANTIES. WIJ WIJZEN ALLE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ENIGE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN HANDELSVERLOOP, UITVOERING VAN PRESTATIES OF GEBRUIK VAN HANDEL .
IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST, OF SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN VERLOREN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN BEDRIJVEN) HET GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN EN TE GEBRUIKEN, DE DIENSTEN OF DE INHOUD, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE STATEN STAAN GEEN UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF BEPAALDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DEZE STATEN ZIJN ONZE GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT DE GROOTSTE MATE DIE DOOR DE WET IS TOEGESTAAN.
DE WEBSITE EN DE DIENSTEN KUNNEN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN OF WEGLATINGEN BEVATTEN. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE TYPOGRAFISCHE, TECHNISCHE OF PRIJZENDE FOUTEN DIE OP DE WEBSITE EN / OF DE DIENSTEN WORDEN VERMELD. WIJ BEHOUDEN HET RECHT VOOR VERANDERINGEN, CORRECTIES EN / OF VERBETERINGEN OP DE WEBSITE EN DE DIENSTEN OP ELK MOMENT ZONDER AANKONDIGING.
IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST, OF SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN VERLOREN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN BEDRIJVEN) HET GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN EN TE GEBRUIKEN, DE DIENSTEN OF DE INHOUD, IN HET BIJZONDER BETREFFENDE ENIGE TRANSACTIE DIE DOOR DE WEBSITE WORDT GEMAAKT TUSSEN EEN EINDGEBRUIKER EN EEN VERKOPER VAN DERDEN.
7. EXTERNE SITES
De Website kan links bevatten naar websites van derden ("Externe Sites"). Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en niet als een goedkeuring door ons van de inhoud van dergelijke externe sites. De inhoud van dergelijke externe sites wordt door anderen ontwikkeld en aangeboden. U dient contact op te nemen met de websitebeheerder of webmaster voor die externe sites als u zich zorgen maakt over dergelijke links of inhoud die zich op dergelijke externe sites bevindt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde externe sites en doen geen uitspraken met betrekking tot de inhoud of nauwkeurigheid van materialen op dergelijke externe sites. U moet voorzorgsmaatregelen nemen bij het downloaden van bestanden van alle websites om uw computer te beschermen tegen virussen en andere destructieve programma's. Als u besluit gekoppelde externe sites te openen, doet u dit op eigen risico.
8. VRIJWARING
U zult Blackbell, onze gelieerde ondernemingen en onze en hun respectieve functionarissen, directeurs, managers, werknemers en agenten van alle aansprakelijkheden, kosten, schade en uitgaven (inclusief redelijke honoraria van advocaten) in verband met bescherming, schadeloosstelling en schadeloosstelling verdedigen. met elke actie, claim of procedure (elk een "claim") die voortvloeit uit uw schending van deze overeenkomst of uw toegang tot, gebruik of misbruik van de website, de services of de content. We zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van een claim; u op uw kosten redelijke medewerking verlenen bij de verdediging van de vordering; en geeft u de volledige controle over de verdediging en onderhandelingen voor een schikking of compromis. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om de exclusieve verdediging en controle te aanvaarden van enige Claim die onder deze sectie valt onder de schadevergoeding. In dat geval gaat u ermee akkoord om mee te werken aan redelijke verzoeken om onze verdediging van dergelijke zaken te ondersteunen.
9. NALEVING VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING
De website en de diensten zijn gericht op klanten die gevestigd zijn in Frankrijk, de Europese Unie en de Verenigde Staten. We doen geen uitspraken over het feit of de inhoud kan worden gedownload, bekeken of geschikt is voor gebruik buiten deze territoria. Als u de Website, de Services of de Inhoud van buiten Frankrijk, de Europese Unie of de Verenigde Staten bezoekt, doet u dit op eigen risico. Of u zich binnen of buiten deze territoria begeeft, u bent als enige verantwoordelijk voor het naleven van de wetten van uw specifieke rechtsgebied.
10. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst en uw toegang tot de gehele of een deel van de Website en / of de Services op elk moment en om welke reden dan ook te beperken, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. We behouden ons het recht voor om de gehele website en / of de Services op elk moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.
11. PRIVACYBELEID
Blackbell verwerkt informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid.
12. DIVERSEN
Deze Overeenkomst wordt beheerst door de interne materiële wetten van Frankrijk, zonder inachtneming van conflicterende wettelijke bepalingen. U stemt er uitdrukkelijk mee in zich te onderwerpen aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de Franse rechtbanken.

U STEMT ERMEE IN DAT ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIENDE UIT OF VERBAND HOUDT MET DE WEBSITE EN / OF DE DIENSTEN DOOR U MOET BINNEN EEN (1) JAAR NA DE OORZAAK VAN ACTIE WORDEN GETROKKEN, ANDERS ZOU DEZE OORZAAK VAN HANDELING PERMANENT BLIJVEN.

Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt geacht door een bevoegde rechtbank, wordt deze bepaling geacht overeenkomstig de toepasselijke wetgeving te zijn aangepast om zo goed mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen te weerspiegelen, en de rest van de Overeenkomst blijft volledig van kracht.

De volgende bepalingen blijven van kracht na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst: "Intellectuele eigendom", "Communicatie naar ons", "Geen garanties; Beperking van aansprakelijkheid, "" Vrijwaring, "" Beëindiging van de Overeenkomst "en" Diversen. "

Ons verzuim om op te treden of naleving van enige bepaling van de Overeenkomst zal niet worden opgevat als een afstand van die bepaling of enige andere bepaling in deze Overeenkomst. Geen verklaring van afstand is tegen ons geldig tenzij deze schriftelijk is gedaan, en een dergelijke verklaring van afstand wordt niet geïnterpreteerd als een afstandsverklaring in een ander of daarop volgend geval. Behalve zoals uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door u en u, vormt deze Overeenkomst de volledige Overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp en vervangt deze alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp . De koppen van de paragrafen worden louter voor het gemak verstrekt en krijgen geen enkele legale import. Deze Overeenkomst komt ten goede aan onze opvolgers, rechtverkrijgenden, licentiehouders en sublicentiehouders.
Copyright © 2016 Blackbell, Inc. Alle rechten voorbehouden.