Blackbell-licentieovereenkomst

Gebruik Blackbell om uw website of app te maken, afspraken te plannen, online te verkopen, betalingen, abonnementen, chats, CRM en taken te beheren.
Leer meer

Licentieovereenkomst

Hieronder onze licentieovereenkomst die moet worden goedgekeurd voordat u bij Blackbell begint.
Laatst bijgewerkt - 12 februari 2019

Als u de voorwaarden van deze Overeenkomst niet begrijpt, neemt u contact met ons op via legal@blackbellapp.com voordat u de services gebruikt.
U mag geen toegang krijgen tot of diensten gebruiken tenzij u akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden in deze Overeenkomst.

---

Deze Licentieovereenkomst (deze "Overeenkomst") vormt een juridische overeenkomst tussen Blackbell, Inc. (" Blackbell ") en u (de " Klant ") (elk, een " Partij " en samen de " Partijen "). Deze Overeenkomst regelt het gebruik van Blackbell-producten (zoals hieronder gedefinieerd) door Geautoriseerde Gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd) en Eindgebruikers (zoals hieronder gedefinieerd). Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop de Klant op "Ik ga akkoord" of "Volgende" klik met de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst (" Effectieve datum ").

1. Definities. De definities voor enkele van de gedefinieerde termen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, worden hieronder uiteengezet. De definities voor andere gedefinieerde termen worden elders in deze Overeenkomst uiteengezet.

1.1 " Gelieerde Onderneming " betekent, met betrekking tot enige entiteit, elke andere entiteit die, direct of indirect, via een of meer tussenpersonen, controleert, wordt gecontroleerd door, of onder gezamenlijke zeggenschap staat van, een dergelijke entiteit. De term "zeggenschap" betekent het bezit, direct of indirect, van de bevoegdheid om de leiding en het beleid van een entiteit te sturen of deze te sturen, hetzij door het bezit van stemrechtverlenende effecten, hetzij contractueel, hetzij anderszins.

1.2 " Geautoriseerde gebruiker (s)" betekent een werknemer of individuele contractant van de klant (uitsluitend voor zover die contractant diensten levert aan de klant), die door de klant geautoriseerd zijn om de Blackbell-producten te gebruiken die op het online-abonnement staan vermeld.

1.3 " Blackbell Platform " betekent Blackbell's op internet gebaseerde eigen platform, inclusief maar niet beperkt tot de interface bekend als de "Back Office" en de Blackbell API's, samen met de bijbehorende documentatie.

1.4 " Blackbell-product (en)" betekent het Blackbell-platform, de Blackbell-oplossing en de software.

1.5 " Blackbell-oplossing " betekent het eigen internetgebaseerde platform / systeem van Blackbell waarmee eindgebruikers toegang hebben tot informatie en bepaalde goederen en diensten kunnen bestellen bij de klant of externe leverancier (s), samen met de bijbehorende documentatie.

1.6 " Klantgegevens " betekent alle gegevens, informatie, inhoud en andere materialen die de Klant of zijn Geautoriseerde Gebruikers opslaan, verwerken of anderszins verzenden via hun gebruik van de Blackbell-producten. Klantgegevens omvatten ook alle gegevens met betrekking tot de klantaccount bij de aanbieder van betalingsdiensten

1.7 " Destructieve elementen " betekent computercode, programma's of programmeerapparatuur die opzettelijk zijn ontworpen om de werking opzettelijk te verstoren, wijzigen, openen, verwijderen, beschadigen, deactiveren, uitschakelen, beschadigen of anderszins belemmeren, met inbegrip van esthetische verstoringen of verstoringen, van software, firmware, hardware, computersysteem of netwerk (inclusief maar niet beperkt tot "Trojaanse paarden", "virussen", "wormen", "tijdbommen", "tijdvergrendelingen", "apparaten", "vallen", "Toegangscodes" of "drop dead" of "trap door" -apparaten).

1.8 " Documentatie " betekent alle gebruikershandleidingen en andere documentatie voor Blackbell-producten die Blackbell aan Klant levert.

1.9 " Eindgebruiker (s)" betekent een gast, een externe leverancier of een eindklant van de klant die door de klant is aangewezen als het recht op toegang tot en gebruik van de Blackbell-oplossing.

1.10 " Gegevens van eindgebruikers " betekent alle gegevens, informatie, inhoud en andere materialen die Eindgebruikers opslaan, verwerken of anderszins verzenden via hun gebruik van de Blackbell-oplossing, inclusief maar niet beperkt tot bestellingen of verzoeken om goederen en diensten.

1.11 " Gelicentieerde faciliteit " betekent een specifieke klantfaciliteit die zich bevindt op het specifieke adres dat is gecommuniceerd met het online abonnement, waar geautoriseerde gebruikers geautoriseerd zijn om de software te gebruiken. Servers die deze gespecificeerde faciliteit onderhouden, kunnen elders worden gehost.

1.12 " Online Abonnement " betekent een bestelling die door de Klant of zijn Geautoriseerde Gebruikers online wordt geplaatst om zich op de Blackbell-producten te abonneren. Het online-inschrijvingsproces beschrijft: (i) het Blackbell-product dat wordt besteld; (ii) of dergelijk Blackbell-product beschikbaar wordt gesteld als downloadbare software of als door de klant gehoste webservice ("SaaS-software"); (iii) de toepasselijke Licentietermijn en / of de Abonnementsperiode (zoals hieronder gedefinieerd); (iv) de toepasselijke vergoedingen; en (v) andere wederzijds overeengekomen voorwaarden en bepalingen met betrekking tot een dergelijke bestelling.
1.13 " Betalingsprovider " of " PSP " betekent de aanbieder van online diensten die betalingsverwerking en gerelateerde functies in verband met de Blackbell-producten mogelijk maken.

1.14 " Overeenkomst betalingsdienstaanbieder " of "PSP-accountovereenkomst" betekent elke overeenkomst gesloten tussen de PSP en de klant, zijn verbonden klant (en) of zijn gemachtigde gebruiker (s) voor het gebruik van de betalingsdiensten PSP.

1.15 " Verboden inhoud " betekent inhoud die: (i) onwettig is onder toepasselijk recht; (ii) in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsmerken, octrooien en handelsgeheimen; (iii) onfatsoenlijk of obsceen materiaal bevat; (iv) lasterlijk, lasterlijk of lasterlijk materiaal bevat, of materiaal dat inbreuk maakt op de privacy of verduistering van publiciteitsrechten; (v) promoot onwettige of illegale goederen, diensten of activiteiten; (vi) onjuiste, misleidende of misleidende verklaringen, afbeeldingen of verkooppraktijken bevat; of (vii) Destructieve elementen bevat.

1.16 " Software " betekent: (i) de Blackbell-software die wordt beschreven op het Online Abonnement; (ii) de bijbehorende documentatie; en (ii) alle Updates die Blackbell beschikbaar stelt aan de Klant in het kader van de Ondersteuningsdiensten.

1.17 " Ondersteuningsservices " heeft de betekenis die is uiteengezet in sectie 4 van deze overeenkomst.

1.18 " Derde partijverkoper (s)" betekent een leverancier of een dienstverlener wiens goederen en diensten kunnen worden besteld of aangevraagd door eindgebruiker (s) door het gebruik van de Blackbell-oplossing.

1.19 " Updates " betekent alle correcties, fixes, patches, tijdelijke oplossingen en kleine wijzigingen die worden aangeduid door versiewijzigingen rechts van de komma (bijv. V3.0 t / m v3.1) naar de Software die Blackbell biedt bij de uitvoering van de Ondersteunende diensten. Alle versienummers zullen redelijk bepaald worden door Blackbell in overeenstemming met de normale industriële praktijk.

1.20 " Gebruiksgegevens " betekent gegevens over de prestaties en het gebruik van de Blackbell-producten, exclusief klantgegevens en eindgebruikersgegevens.


2 - Abonnement op Blackbell-product (en).

2.1 Online abonnement . De Blackbell-producten die beschikbaar worden gesteld onder deze Overeenkomst zijn zoals uiteengezet in een of meer online-abonnementen. Elke bepaling die is uiteengezet ten tijde van het online-abonnement, wordt geacht opgenomen te zijn in en onderdeel te zijn van deze Overeenkomst. Voor zover enige bepaling uiteengezet ten tijde van het Online Abonnement in strijd is met enige bepaling elders in deze Overeenkomst, is de bepaling uiteengezet in deze Overeenkomst van toepassing, tenzij anders overeengekomen door de Partijen.

2.2 Referral Program. Als klant van Blackbell Products kunt u derden (personen of entiteiten) uitnodigen om nieuwe abonnees van Blackbell Products te worden door deze uw Unique Referrer Link te verspreiden en hen te instrueren zich te abonneren op Blackbell-producten via deze link. Deze persoon kan uw unieke verwijzerkoppeling niet gebruiken als (i) ze al een unieke verwijzingslink van een andere klant of een andere promotiecode hebben gebruikt, of als (ii) zij zich op Blackbell-producten hebben geabonneerd voordat u uw unieke verwijzer hebt gebruikt Link in hun account. Als de persoon uw unieke verwijzende link niet gebruikt, ontvangt u geen toeschrijving voor de verwijzing en worden deze niet beschouwd als uw doorverwezen abonnee (" doorverwezen klant "). Wanneer u een nieuwe klant naar de Blackbell-producten verwijst, komt u in aanmerking voor een verwijzingsbonus (" Referral Reward ") die overeenkomt met 20% van de Blackbell-licentiekosten die door de doorverwezen klant aan Blackbell worden betaald. De verwijzingsbeloning wordt rechtstreeks overgemaakt naar de PSP-account van de klant. Blackbell behoudt zich het recht voor om Verwijzingsbeloningen die via het Verwijzingsprogramma zijn verkregen, in te houden of af te trekken in het geval Blackbell bepaalt of gelooft dat de ontvangst van de Verwijzingsbeloning foutief, frauduleus, onwettig of in overtreding van deze Overeenkomst was.
3 - Licentie voor Blackbell-product (en).

3.1 Licentieverlening aan software . Behoudens de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst en het toepasselijke Online Abonnement, verleent Blackbell de Klant tijdens de Licentietermijn een niet-exclusieve, niet-overdraagbare (behalve zoals toegestaan op grond van Artikel 12.3 hieronder) licentie, zonder het recht sublicenties te verlenen, om de Geautoriseerde Gebruikers om de Software in objectcodevorm alleen te gebruiken bij de Gelicentieerde Faciliteiten, uitsluitend voor interne zakelijke doeleinden van de Klant. De Klant is verantwoordelijk jegens Blackbell voor alle handelingen of nalatigheden van de Geautoriseerde Gebruikers.

3.2 Recht op gebruik Blackbell-platform en Blackbell-oplossing. Behoudens de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst en het van toepassing zijnde Online Abonnement, verleent Blackbell de Klant tijdens de Abonnementsperiode een niet-exclusief, niet-overdraagbaar (behalve zoals toegestaan op grond van Artikel 12.3 hieronder), zonder het recht om sublicenties te verlenen, aan: (i) de Geautoriseerde Gebruikers toe te staan toegang te krijgen tot het Blackbell-platform en de Blackbell-oplossing en dit uitsluitend te gebruiken voor interne zakelijke doeleinden van de Klant; en (ii) Eindgebruikers toegang te geven tot de Blackbell-oplossing en deze te gebruiken. De klant is tegenover Blackbell verantwoordelijk voor alle handelingen of nalatigheden van de eindgebruikers.

3.3 Licentie / Abonnementstermijn. De duur van de licentie zoals uiteengezet in Sectie 3.1 ("Licentietermijn") en de duur van het abonnement zoals uiteengezet in Sectie 3.2 ("Abonnementstermijn") zoals van toepassing op een bepaald item van Blackbell-producten, zijn voor de periode die is uiteengezet op het moment van het toepasselijke Online Abonnement onder voorbehoud van tussentijdse beëindiging op grond van artikel 6 hieronder.

3.4 SaaS-software . Als het toepasselijke Online Abonnement bepaalt dat een item Blackbell-producten beschikbaar wordt gesteld als SaaS-software, ontvangt de Klant geen exemplaren van dergelijk Blackbell-product, maar krijgt hij toegang tot dergelijk Blackbell-product via internet. De Klant is verantwoordelijk voor het hosten van de SaaS-software in overeenstemming met deze Overeenkomst en voor het verkrijgen van internetverbindingen en andere software en services van derden die nodig zijn voor zijn Geautoriseerde Gebruikers en Eindgebruikers om toegang te krijgen tot de SaaS-software.

3.5 Documentatie . De Klant mag de Documentatie uitsluitend kopiëren en gebruiken (en toestaan dat de Geautoriseerde Gebruikers en Eindgebruikers de Documentatie kopiëren en gebruiken) in verband met het gebruik van de Blackbell-producten onder deze Overeenkomst.

3.6 Beperkingen voor gebruik. Klant zal (en zal niet toestaan, toestaan of stimuleren van een derde partij) om: (i) iemand anders dan geautoriseerde gebruikers toegang te geven tot de Blackbell-producten en deze te gebruiken; (ii) anderen dan Eindgebruikers toegang te verlenen tot de Blackbell-oplossing en deze te gebruiken; (iii) een Geautoriseerde Gebruiker of Eindgebruiker toestemming geven om zijn / haar toegangsreferenties met de Blackbell-producten te delen met derden; (iv) de broncode of interfaceprotocollen van de Blackbell-producten reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of anderszins proberen te onderscheiden; (v) de Blackbell-producten wijzigen, aanpassen of vertalen; (vi) kopieën van de Blackbell-producten maken; (vii) de Blackbell-producten doorverkopen, distribueren of sublicentiëren of een van de voorgaande gebruiken ten voordele van iemand anders dan de Klant, de Geautoriseerde Gebruikers of de Eindgebruikers tenzij uitdrukkelijk vermeld in het toepasselijke Online Abonnement; (viii) het verwijderen of wijzigen van eigendomsmarkeringen of restrictieve legenda's geplaatst op de Blackbell-producten; (ix) de Blackbell-producten gebruiken in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, om een concurrerend (of vervangend) product of dienst te bouwen, of voor enig doel dat niet specifiek is toegestaan in deze Overeenkomst; of (x) eventuele Verboden Inhoud introduceren, plaatsen of uploaden naar de Blackbell-producten.

3.7 Titel . Zoals tussen Blackbell en de Klant: (i) Blackbell behoudt alle rechten, eigendommen en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, in en op de Blackbell-producten en de Gebruiksgegevens, en de Klant heeft geen rechten met betrekking tot de Blackbell-producten, of de Gebruiksgegevens anders dan die uitdrukkelijk zijn verleend onder deze Overeenkomst; en (ii) de Klant behoudt alle rechten, aanspraken en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, in en op de Klantgegevens en de Eindgebruikersgegevens, en Blackbell heeft geen rechten met betrekking tot de Klantgegevens en Eindgebruikersgegevens anders dan dan die welke uitdrukkelijk zijn verleend onder deze Overeenkomst.

3.8 Blackbell Footer . Het verbergen of wijzigen van de Blackbell-voettekst (ingevoegd in Blackbell-apps voor gebruikers) via CSS, aangepast Javascript of andere middelen is niet toegestaan en wordt beschouwd als een schending van deze overeenkomst.

4 - Ondersteunende diensten. Blackbell zal redelijkerwijs beschikbaar zijn om probleemoplossing en technische ondersteuning door klanten te bieden in verband met de Blackbell-producten tijdens de looptijd (de "ondersteuningsdiensten"). Klant heeft de mogelijkheid ondersteunende diensten te verkrijgen van Blackbell of zijn aangestelde. Blackbell zal ook voldoen aan de verplichtingen op serviceniveau zoals uiteengezet in de Service Level Agreement die beschikbaar is op onze website. ( “SLA”).
5 - Tarieven en betalingsvoorwaarden.
5.1 Tarieven . De Klant betaalt Blackbell of zijn aangestelde alle vergoedingen zoals uiteengezet op het toepasselijke Online Abonnement (de "Vergoedingen") in overeenstemming met de toepasselijke betalingsschema's uiteengezet in het Online Abonnement.

5.2 Servicekosten en transactiekosten. De vergoedingen bestaan uit (i) maandelijkse kosten voor de licentie van de Blackbell-producten uiteengezet in sectie 3 (de " Blackbell-licentiekosten "), (ii) de kosten voor de diensten die Blackbell aan de klant verleent voor elke transactie (de " Blackbell Servicekosten "), en (iii) de vaste kosten gerelateerd aan de betalingsverwerking via de PSP (de" Blackbell Transactiekosten ").

5.3 Betalingsproces. Om de betaling van de vergoedingen mogelijk te maken, integreert Blackbell Products de diensten van een externe Payment Service Provider, dwz het bedrijf Stripe Payments Europe Ltd. en zijn gelieerde onderneming, het bedrijf Stripe Payments UK, Ltd, waarvan de hoofdvestiging is gevestigd op de 7e verdieping, The Bower Warehouse, 211 Old Street, London EC1V 9NR, Verenigd Koninkrijk ("SPUKL"). SPUKL is geautoriseerd als een instelling voor elektronisch geld door de Britse Financial Conduct Authority (referentienummer: 900461) om elektronisch geld uit te geven, contante plaatsing en geldopname mogelijk te maken op betaalrekeningen, betalingstransacties uit te voeren, geldovermakingen te verrichten en betalingstransacties te verwerven. In dit opzicht bevestigt de klant hierbij kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de PSP-accountovereenkomst, die toegankelijk is door te klikken op de volgende link: https://stripe.com/fr/connect-account/legal .

6 - Termijn en beëindiging.
6.1 Termijn . Deze Overeenkomst is van kracht zolang u een geldige Licentietermijn of Abonnementsperiode hebt (de "Termijn"), tenzij deze eerder wordt beëindigd zoals toegestaan in deze overeenkomst tussen de Klant en Blackbell-ontwerpnemer.

6.2 Opschorting en vroegtijdige beëindiging. Blackbell behoudt zich het recht voor om levering van de Blackbell-producten aan de Klant, zijn Geautoriseerde Gebruikers of Eindgebruikers op elk moment te schorsen of te beëindigen als Blackbell bepaalt dat de Klant, zijn Geautoriseerde Gebruikers of Eindgebruikersactiviteiten (a) deze Overeenkomst schenden en / of de PSP-accountovereenkomst; (b) worden vermeld op de lijst met verboden bedrijven; of (c) anderszins negatief uitwerken op het merk of de reputatie van Blackbell of van de aanbieder van betalingsdiensten.

6.3 Effect van de beëindiging . De rechten van de Klant, zijn Geautoriseerde Gebruikers en Eindgebruikers voor het gebruik van de Blackbell-producten zullen onmiddellijk worden beëindigd bij beëindiging van deze Overeenkomst. De volgende bepalingen blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst: Sectie 1 ("Definities"), Sectie 3.7 ("Titel"), Sectie 7 ("Vertrouwelijkheid"), Sectie 8.3 ("Geaggregeerde gegevens"), Sectie 9.4 (" Disclaimer "), Sectie 10 (" Beperking van aansprakelijkheid "), Sectie 11 (" Vrijwaring ") en Sectie 12 (" Algemene bepalingen ").
7 - Vertrouwelijkheid; Feedback.

7.1 Definitie van vertrouwelijke informatie . Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent "Vertrouwelijke informatie": (i) met betrekking tot Blackbell, de Blackbell-producten, alle bijbehorende objectcodes en broncodes, alle prijzen en vergoedingen met betrekking tot de Blackbell-producten en aanverwante diensten, zoals evenals alle niet-openbare informatie of materiaal over de juridische of zakelijke aangelegenheden, financiën, technologieën, klanten, eigenschappen of gegevens van Blackbell; en (ii) met betrekking tot de Klant, de Klantgegevens, de Eindgebruikergegevens en alle niet-openbare informatie of materiaal met betrekking tot wettelijke of zakelijke aangelegenheden, financiën, technologieën, klanten, eigendommen of gegevens van de Klant. Niettegenstaande het voorgaande, bevat Vertrouwelijke informatie geen informatie die: (a) algemeen bekend is of wordt zonder enige actie door of betrokkenheid van de Partij waaraan de Vertrouwelijke Informatie wordt bekendgemaakt (de "Ontvangende Partij"); (b) is gedocumenteerd als bekend aan de Ontvangende Partij voorafgaand aan de onthulling door de andere Partij (de "Bekendmakende Partij"); (c) onafhankelijk door de Ontvangende Partij is ontwikkeld zonder verwijzing naar of toegang tot de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij en is gedocumenteerd; of (d) wordt verkregen door de Ontvangende Partij zonder beperkingen op gebruik of openbaarmaking van een derde persoon die, voor zover de Voorkennis bekend is, geen geheimhoudingsplicht jegens de Bekendmakende Partij heeft.

7.2 Gebruik en openbaarmaking van vertrouwelijke informatie. De Ontvangende Partij zal, met betrekking tot enige Vertrouwelijke Informatie bekendgemaakt door de Bekendmakende Partij: (i) dergelijke Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst door de Ontvangende Partij; (ii) behoudens het bepaalde in artikel 7.4 hieronder, de openbaarmaking van dergelijke Vertrouwelijke informatie binnen de organisatie van de Ontvangende Partij beperken tot alleen die van de werknemers en consultants van de Ontvangende Partij die dergelijke Vertrouwelijke Informatie nodig hebben in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst door de Ontvangende Partij; en (iii) dergelijke vertrouwelijke informatie niet bekend te maken aan een derde partij, tenzij de Openbaring partij dit schriftelijk heeft toegestaan.

7.3 Bescherming van vertrouwelijke informatie. De Ontvangende Partij zal de vertrouwelijkheid van Vertrouwelijke informatie bekendgemaakt door de Onthullende Partij beschermen met ten minste de mate van zorg die zij gebruikt om haar eigen vertrouwelijke informatie te beschermen (maar niet minder dan een redelijke mate van zorg).

7.4 Naleving door personeel . De Ontvangende Partij zal, voorafgaand aan het verschaffen van toegang tot enige Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij, deze werknemer of adviseur op de hoogte brengen van het vertrouwelijke karakter van dergelijke Vertrouwelijke Informatie en deze werknemer of adviseur verplichten om te voldoen aan de verplichtingen van de Ontvangende Partij hieronder met met betrekking tot dergelijke Vertrouwelijke informatie.

7.5 Vereiste onthullingen. Indien een Partij wordt verzocht om enige Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij bekend te maken ingevolge een rechterlijke of gouvernementele beslissing, zal die Partij de Vertrouwelijke Informatie niet vrijgeven zonder eerst de andere Partij schriftelijk op de hoogte te stellen van het verzoek en voldoende gelegenheid bieden om de bestelling aan te vechten, om de mate waarin een dergelijke kennisgeving en de mogelijkheid om te betwisten op wettige wijze kunnen worden gegeven.

7.6 Feedback . Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst kunnen de Klant, zijn Geautoriseerde Gebruikers of Eindgebruikers ervoor kiezen om Blackbell feedback, opmerkingen en suggesties te geven met betrekking tot de Software of de diensten ("Feedback"). De Klant gaat namens zichzelf en zijn Geautoriseerde Gebruikers en Eindgebruikers akkoord dat Blackbell vrij is om alle Feedback te gebruiken, te reproduceren, vrijgeven en anderszins te exploiteren zonder compensatie of attributie aan de Klant of een dergelijke Geautoriseerde Gebruiker of Eindgebruiker.
8 - Klantgegevens.
 
8.1 Gebruik van klantgegevens en eindgebruikersgegevens. Blackbell is gemachtigd om toegang te hebben tot en gebruik te maken van de Klantgegevens en de Gegevens van de Eindgebruiker voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren door Blackbell van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst en enig Online Abonnement. Deze machtiging omvat de mogelijkheid voor Blackbell om de klantgegevens en de eindgebruikersgegevens door te geven aan de aanbieder van betalingsdiensten. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en legaliteit van alle Klantgegevens en Eindgebruikersgegevens.

8.2 Gegevensbeveiliging. Blackbell zal commercieel redelijke, fysieke, administratieve en technische voorzorgsmaatregelen nemen om Klantgegevens en Eindgebruikersgegevens in Blackbell's bezit, bewaring of controle tegen ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking te beveiligen. Sommige Klantgegevens en Eindgebruikergegevens kunnen onderworpen zijn aan overheidsvoorschriften of anderszins veiligheidsmaatregelen vereisen die verder gaan dan die hierin worden uiteengezet. Tenzij Blackbell eerst schriftelijk heeft ingestemd met het verstrekken van dergelijke aanvullende vereiste veiligheidsmaatregelen, is zij niet verplicht om dit te doen of enige aansprakelijkheid in verband hiermee.

8.3 Geaggregeerde gegevens. Blackbell verzamelt gebruiksgegevens in verband met de Blackbell-producten. Blackbell kan deze Gebruiksgegevens combineren met Eindgebruikersgegevens en andere gegevens en dergelijke gecombineerde gegevens, of een subset daarvan, op een geaggregeerde en anonieme manier gebruiken. De klant gaat er hierbij mee akkoord dat Blackbell dergelijke geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens mag verzamelen en gebruiken op voorwaarde dat dergelijk gebruik, direct of indirect, geen enkele Klant, Geautoriseerde Gebruiker of Eindgebruiker identificeert.

8.4 Acceptatie van het privacybeleid van PSP. De klant bevestigt hierbij kennis te hebben genomen en gaat akkoord met het privacybeleid van de aanbieder van betalingsdiensten, dat toegankelijk is door op de volgende link te klikken: https://stripe.com/fr/privacy.

 
9 - Verklaringen en garanties; Disclaimer.
9.1 Wederzijdse verklaringen en garanties. Elke Partij vertegenwoordigt en garandeert de andere Partij dat: (i) zij naar behoren is georganiseerd, geldig bestaat en een goede reputatie heeft onder haar rechtsbevoegdheid van organisatie en het recht heeft om deze Overeenkomst aan te gaan; (ii) de uitvoering, levering en uitvoering van deze Overeenkomst en de voltooiing van de transacties die hierbij worden overwogen vallen onder de zakelijke bevoegdheden van die Partij en zijn naar behoren gemachtigd door alle noodzakelijke zakelijke stappen van die Partij en vormen een geldige en bindende overeenkomst van die partij; (iii) hij heeft de volledige bevoegdheid, het gezag en het recht om zijn verplichtingen na te komen en de rechten te verlenen die hij hieronder verleent; en (iv) het zal voldoen aan alle toepasselijke wetten, statuten, verordeningen, voorschriften en zelfregulerende principes, inclusief, met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en overdragen van gegevens die moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften inzake privacy en gegevensbeveiliging; en zelfregulerende principes in alle relevante territoria.

9.2 Aanvullende verklaringen en garanties van Blackbell. Naast de verklaringen en garanties uiteengezet in Sectie 9.1, vertegenwoordigt en garandeert Blackbell aan de Klant dat: (i) de Ondersteuningsdiensten op professionele en vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de normen die algemeen worden nageleefd in de branche; en (ii) de Blackbell-oplossing en het Blackbell-platform zullen functioneren in materiële overeenstemming met de servicelevelverplichtingen uiteengezet in de SLA.

9.3 Aanvullende verklaringen en garanties van Klant . Naast de verklaringen en garanties uiteengezet in Sectie 9.1, vertegenwoordigt en garandeert de Klant aan Blackbell dat: (i) naar beste weten van de Klant na redelijk onderzoek, de Klantgegevens en de Eindgebruikergegevens geen Verboden Inhoud bevatten en (ii) De Klant heeft het recht Blackbell de hierin verleende rechten te verlenen met betrekking tot het gebruik van de Klantgegevens en de Eindgebruikergegevens.

9.4 Disclaimer . BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK IS AANGEGEVEN IN SECTIE 9.1 EN SECTIE 9.2 WORDEN DE BLACKBELL-PRODUCTEN, HUN COMPONENTEN, ELKE ONDERSTEUNINGSDIENST EN ELDERS MEER MATERIAAL OF DIENSTEN DIE HIERONDER WORDEN VERSTREKT "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" VERSTREKT EN BLACKBELL GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT AAN DEZELFDE OF ANDERE IN SAMENHANG MET DEZE OVEREENKOMST EN WIJST HIERBIJ ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN NIET-OVERTREDING, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BESCHIKBAARHEID, FOUTVRIJ OF ONONDERBROKEN WERKING EN ALLE GARANTIES VOORTVLOEIEND UIT EEN LOOPBAAN VAN HANDEL, LOOPTIJDPRESTATIE OF GEBRUIK VAN DE HANDEL. IN DE MATE DAT EEN VAN DE PARTIJEN DE WETGEVING NIET KAN WIJZIGEN VAN ELKE STILZWIJGENDE GARANTIE, ZIJN DE REIKWIJDTE EN DUUR VAN EEN DERGELIJKE GARANTIE HET MINIMUM TOEGESTAAN DAT IS TOEGESTAAN ONDER DEZE WET.
10 - Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZAL BLACKBELL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE KLANT (NOCH VOOR ENIGE ANDERE RECHTEN VAN PERSONEN DIE AFKOMSTIG ZIJN VAN DE RECHTEN VAN DE KLANT) VOOR ENIGE INCIDENTELE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE, EXEMPLARISCHE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLOREN INKOMSTEN) OF WINST) DIE VOORTVLOEIT UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST, ONGEACHT OF BLACKBELL WERD AANGEMELD, ANDERE REDEN WAS OM TE WETEN, OF IN FEITE WIST VAN DE MOGELIJKHEID DAARVAN. DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BLACKBELL VOOR DIRECTE SCHADE VOLGENS DEZE OVEREENKOMST ZAL DE DOOR DE KLANT BETAALDE KOSTEN NIET OVERSCHRIJDEN MET BETREKKING TOT HET TOEPASSELIJKE ONLINE ABONNEMENT WAAROP DE CLAIM VOORTVLOEIT TIJDENS DE ZES (6) MAANDEN PERIODE ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP DE CLAIM VOORTVLOEIT.

11 - Vrijwaring.

11.1 Vrijwaring door Blackbell. Blackbell zal de Klant en zijn functionarissen, directeurs en werknemers verdedigen tegen, en vrijwaren van alle claims, acties en rechtszaken die door een derde partij worden aangespannen ("Claims van derden"), en zal eventuele betalingen betalen door Blackbell, prijzen en redelijke advocaatkosten in verband met dergelijke claims van derden, voor zover de claim van derden is gebaseerd op een bewering dat het Blackbell-product inbreuk maakt op of misbruik maakt van Amerikaans octrooi, auteursrecht of handelsgeheim van een derde partij; met dien verstande echter dat Blackbell, niettegenstaande het voorgaande, geen verplichting heeft met betrekking tot enige Claim van een derde voor zover de claim van derden voortvloeit uit of betrekking heeft op: (i) gebruik van het Blackbell-product op een manier die niet is in overeenstemming met deze Overeenkomst of de Documentatie; (ii) enige wijziging aangebracht aan de Blackbell-producten door de Klant of een derde partij; of (iii) gebruik van de Blackbell-producten in combinatie met andere software, systemen, apparaten of processen. De voorgaande verplichtingen zijn afhankelijk van de Klant: (a) Blackbell onmiddellijk op de hoogte stellen van de Derden-claim; (b) Blackbell redelijke medewerking verlenen (ten koste van Blackbell) ter verdediging van de Claim van een derde; en (c) Blackbell alleen controle geven over de verdediging en onderhandelingen voeren over een schikking of compromis.

11.2 Inbreukclaims. In het geval dat (i) een Blackbell-product wordt geacht inbreuk te maken op de rechten van een derde partij en / of het gebruik van een Blackbell-product is verboden; of (ii) Blackbell gelooft dat er een risico bestaat dat een Blackbell-product de rechten van een derde partij zou kunnen schenden of misbruiken, zal Blackbell, indien mogelijk onder commercieel redelijke voorwaarden, voor eigen rekening en optie: (a) voor Klant het recht om dit Blackbell-product te blijven gebruiken; (b) vervangt de componenten van een dergelijk Blackbell-product die in het geding zijn met andere componenten met dezelfde of substantieel vergelijkbare functionaliteit; of (c) dit Blackbell-product op gepaste wijze aanpast zodat het geen inbreuk maakt en dezelfde of substantieel vergelijkbare functionaliteit bevat. Als geen van de voorgaande opties beschikbaar is voor Blackbell tegen commercieel redelijke voorwaarden, kan Blackbell het Online-abonnement waarop dit Blackbell-product betrekking heeft, beëindigen zonder verdere aansprakelijkheid jegens de Klant, en in het geval van een dergelijke beëindiging zal Blackbell aan de Klant een bedrag terugbetalen gelijk aan de licentie en / of de Abonnementskosten betaald door de Klant voor de inbreukmakende versie (s) voor de dan geldende periode, verminderd met een in redelijkheid door Blackbell bepaalde aftrek ter verantwoording van het gebruik van het Blackbell-product door de Klant. Dit Artikel 11.2, samen met de vrijwaring bedoeld in Artikel 11.1, vermeldt het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Klant en de enige en exclusieve aansprakelijkheid van Blackbell met betrekking tot inbreuk op of verduistering van intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

11.3 Vrijwaring door de klant. De Klant zal Blackbell en zijn functionarissen, directeurs en werknemers verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren voor enigerlei en alle Claims van Derden en zal alle door de Klant aangegane schikkingen, beloningen en redelijke advocatenkosten betalen die verband houden met dergelijke Derde- Claims van partijen, voor zover de Claim van derden is gebaseerd op: (i) schending door de Klant, zijn Geautoriseerde Gebruikers of Eindgebruikers van deze Overeenkomst; of (ii) gebruik door de Klant, zijn Geautoriseerde Gebruikers of Eindgebruikers van het Blackbell-product of de Blackbell-producten. De voorgaande verplichtingen zijn onderworpen aan Blackbell: (i) de Klant onmiddellijk op de hoogte stellen van de Claim van een derde; (ii) de Klant redelijke medewerking verlenen bij de verdediging van de Claim van een derde; en (iii) Blackbell alleen controle geven over de verdediging en onderhandelingen over een schikking of compromis.
12 - Algemene bepalingen.

12.1 Kennisgevingen . Tenzij hierin anders vermeld, worden alle kennisgevingen en andere communicatie tussen Partijen vereist of toegestaan door deze Overeenkomst of door toepasselijke wetgeving (anders dan routinematige operationele mededelingen), geacht te zijn gegeven, indien gegeven door (i) persoonlijke service; (ii) e-mail; (iii) aangetekende of gecertificeerde post, gefrankeerd, franco ontvangstbewijs aangevraagd; of (iv) nationaal erkende privékoeriersdienst, naar het hieronder vermelde adres van Blackbell en naar het adres van de Klant zoals uiteengezet in het Online Abonnement, of naar andere adressen die de respectieve Partijen van tijd tot tijd kunnen aanduiden met een soortgelijke kennisgeving. De aldus gegeven kennisgevingen zijn van kracht op (a) ontvangst door de partij waaraan kennisgeving is gedaan; of (b) op de vijfde (5e) werkdag na verzending, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet:

Als naar Blackbell:

Blackbell Inc.

Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808, Verenigde Staten
Tav: Sharon Brakha, vicepresident

12.2 Relatie van de partijen . Elke partij is een onafhankelijke contractant van de andere partij. Niets hierin vormt een partnerschap tussen of een joint venture door de partijen, of vormt een van beide partijen de agent van de ander.

12.3 Toewijzing . Geen van de partijen mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst overdragen of anderszins overdragen zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere partij; met dien verstande echter dat een Partij, na schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij en zonder de toestemming van de andere Partij, deze Overeenkomst kan overdragen of anderszins overdragen: (i) aan een van haar Gelieerde Ondernemingen; of (ii) in verband met een change of control-transactie (hetzij door fusie, consolidatie, verkoop van aandelenbelangen, verkoop van alle of vrijwel alle activa, of anderszins), op voorwaarde dat de rechtverkrijgende in alle gevallen schriftelijk akkoord gaat gebonden te zijn door de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst. Elke overdracht of andere overdracht in strijd met deze sectie is nietig en ongeldig. Behoudens het voorgaande is deze Overeenkomst bindend voor en ten gunste van de partijen bij deze overeenkomst en hun toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden.

12.4 Overmacht. Behalve met betrekking tot het niet betalen van enig bedrag verschuldigd onder deze Overeenkomst, zal niet-nakoming van een van de Partijen worden verontschuldigd voor zover de uitvoering onmogelijk wordt gemaakt door staking, brand, overstroming, overheidsbesluiten, bevelen of beperkingen, faling van leveranciers of andere reden waarom niet-nakoming buiten de controle valt en niet wordt veroorzaakt door nalatigheid van de niet-presterende partij.

12.5 Rechtskeuze. Deze Overeenkomst en eventuele geschillen die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetten, zonder rekening te houden met de principes van conflicten van wetgeving.

12.6 Exclusief forum. De Partijen geven hierbij toestemming en gaan akkoord met de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken voor alle rechtszaken, acties of procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, en zien af van alle bezwaren tegen dergelijke rechtbanken, waaronder, maar niet beperkt tot, , bezwaren gebaseerd op ongepaste locatie of ongelegen forum, en elke Partij legt hierbij onherroepelijk de jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor in rechtszaken, acties of procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst.
12.7 Wijziging . Geen enkele wijziging of wijziging van deze Overeenkomst is alleen geldig als deze schriftelijk is ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen.

12.8 Geen verklaring van afstand. De rechten en rechtsmiddelen van de partijen bij deze overeenkomst zijn cumulatief en niet alternatief. Geen afstand van rechten wordt tegen een Partij in rekening gebracht tenzij een dergelijke afstandsverklaring schriftelijk is ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van de aldus in rekening gebrachte Partij. Noch het falen, noch enige vertraging door enige Partij bij het uitoefenen van enig recht, machtiging of privilege onder deze Overeenkomst, zal werken als een verklaring van afstand van dergelijk recht, machtiging of voorrecht en geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht, bevoegdheid of voorrecht zal elke andere of verdere uitoefening van dergelijk recht, machtiging of voorrecht of de uitoefening van enig ander recht, machtiging of voorrecht uitsluiten.

12.9 scheidbaarheid . Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, blijven de andere bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht en wordt, indien wettelijk toegestaan, een dergelijke overtredende bepaling vervangen door een afdwingbare bepaling die als zo mogelijk de invloed van de partijen uit.

12.10 Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst (met inbegrip van de bijgevoegde Tijdschema's en eventuele Online Abonnementen) bevat de volledige kennis van de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en verbintenissen met betrekking daartoe, waaronder, maar niet beperkt tot, vertrouwelijkheid of niet-openbaarmaking overeenkomsten. Er zijn geen andere mondelinge of schriftelijke afspraken, voorwaarden of voorwaarden en geen van de partijen heeft een beroep gedaan op enige expliciete of impliciete vertegenwoordiging die niet in deze overeenkomst is opgenomen. Geen enkele term die is opgenomen in een bevestiging, acceptatie, inkooporder of enig ander soortgelijk document van de Klant in verband met deze Overeenkomst is van toepassing op deze Overeenkomst of heeft enige kracht of effect.

12.11 Tegenhangers . Deze Overeenkomst en elke Order kunnen worden uitgevoerd in tegenpartijen (die kunnen worden uitgewisseld per fax of .pdf-exemplaren), die elk als origineel worden beschouwd, maar die alle samen dezelfde Overeenkomst vormen.