Άδεια Blackbell

Χρησιμοποιήστε το Blackbell για να δημιουργήσετε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας, να προγραμματίσετε ραντεβού, να πωλήσετε στο διαδίκτυο, να διαχειριστείτε πληρωμές, συνδρομές, συζητήσεις, CRM και εργασίες.
Μάθε περισσότερα

Συμφωνία άδειας

Κάτω από την άδεια χρήσης μας που πρέπει να εγκριθεί πριν ξεκινήσετε με το Blackbell.
Τελευταία ενημέρωση - 12 Φεβρουαρίου, 2019

Αν δεν κατανοείτε τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, επικοινωνήστε μαζί μας στο legal@blackbellapp.com πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες, εκτός εάν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.

---

Η παρούσα Άδεια Χρήσης (αυτή η "Συμφωνία") συνιστά νομική συμφωνία μεταξύ της Blackbell, Inc. (" Blackbell ") και εσάς (ο " Πελάτης ") (έκαστος, ένα " Μέρος " και μαζί τα " Μέρη "). Η παρούσα Συμφωνία διέπει τη χρήση των προϊόντων Blackbell (όπως ορίζονται παρακάτω) από εξουσιοδοτημένους χρήστες (όπως ορίζεται παρακάτω) και τελικούς χρήστες (όπως ορίζεται παρακάτω). Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία που ο Πελάτης θα κάνει κλικ στο "Συμφωνώ" ή "Επόμενο" με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας (" Ημερομηνία Λήξης ").

1 - Ορισμοί. Οι ορισμοί ορισμένων από τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στην παρούσα συμφωνία παρατίθενται παρακάτω. Οι ορισμοί για άλλους ορισμένους όρους περιλαμβάνονται σε άλλα σημεία της παρούσας συμφωνίας.

1.1 Ως " θυγατρική " νοείται, σε σχέση με οποιαδήποτε οντότητα, οποιαδήποτε άλλη οντότητα που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα μέσω ενός ή περισσοτέρων διαμεσολαβητών, ελέγχει ή είναι υπό κοινό έλεγχο με την εν λόγω οντότητα. Ο όρος "έλεγχος" σημαίνει την κατοχή, άμεσα ή έμμεσα, της εξουσίας να κατευθύνει ή να προκαλεί την κατεύθυνση της διαχείρισης και των πολιτικών μιας οντότητας, είτε μέσω της κατοχής τίτλων με δικαίωμα ψήφου, είτε με σύμβαση είτε με άλλο τρόπο.

1.2 " Εξουσιοδοτημένος Χρήστης" σημαίνει έναν υπάλληλο ή έναν μεμονωμένο ανάδοχο του Πελάτη (μόνο στο βαθμό που ο αντισυμβαλλόμενος παρέχει υπηρεσίες στον Πελάτη), ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Πελάτη να χρησιμοποιήσει τα Blackbell Products που αναφέρονται στην Ηλεκτρονική Συνδρομή.

1.3 " Πλατφόρμα Blackbell " σημαίνει την ιδιόκτητη πλατφόρμα Blackbell που βασίζεται στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά της διεπαφής γνωστής ως "Back Office" και των Blackbell API, μαζί με τη σχετική Τεκμηρίωση.

1.4 " Προϊόντα Blackbell" σημαίνει την πλατφόρμα Blackbell, τη λύση Blackbell και το λογισμικό.

1.5 " Blackbell Solution " σημαίνει ιδιόκτητη πλατφόρμα / σύστημα Blackbell που επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να παραγγέλνουν ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες από τον Πελάτη ή τον προμηθευτή τρίτου μέρους μαζί με την αντίστοιχη τεκμηρίωση.

1.6 " Δεδομένα Πελατών ": όλα τα δεδομένα, πληροφορίες, περιεχόμενο και άλλα υλικά που ο Πελάτης ή οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες του αποθηκεύουν, επεξεργάζονται ή με άλλο τρόπο μεταδίδουν μέσω της χρήσης των Προϊόντων Blackbell. Τα Δεδομένα Πελατών πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό του Πελάτη στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών

1.7 « Καταστρεπτικά στοιχεία »: οι κωδικοί υπολογιστών, τα προγράμματα ή οι συσκευές προγραμματισμού που έχουν σχεδιαστεί σκόπιμα για να διακόψουν, να τροποποιήσουν, να αποκτήσουν πρόσβαση, να διαγράψουν, να βλάψουν, να απενεργοποιήσουν, να απενεργοποιήσουν, να βλάψουν ή να παρεμποδίσουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις αισθητικές διαταραχές ή στρεβλώσεις. (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των "δούρειων ίππων", "ιών", "σκουληκιών", "χρονικών βόμβων", "χρονικών κλειδων", "συσκευών", "παγίδων" "Κωδικούς πρόσβασης" ή "συσκευές που πέφτουν νεκροί" ή "πόρτες παγίδευσης").

1.8 " Τεκμηρίωση " σημαίνει κάθε οδηγό χρήστη και άλλη τεκμηρίωση για τα προϊόντα Blackbell που παρέχει η Blackbell στον Πελάτη.

1.9 " τελικός χρήστης (-ες)" : επισκέπτης, προμηθευτής τρίτου μέρους ή τελικός πελάτης του πελάτη ο οποίος έχει οριστεί από τον πελάτη ως δικαιούχος πρόσβασης και χρήσης της λύσης Blackbell.

1.10 " Δεδομένα Τελικού Χρήστη ": όλα τα δεδομένα, πληροφορίες, περιεχόμενο και άλλα υλικά που οι τελικοί χρήστες αποθηκεύουν, επεξεργάζονται ή μεταδίδουν με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης της λύσης Blackbell, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παραγγελιών ή αιτημάτων για αγαθά και υπηρεσίες.

1.11 " Εξουσιοδοτημένη Διευκόλυνση " σημαίνει μια συγκεκριμένη διευκόλυνση του Πελάτη που βρίσκεται στη συγκεκριμένη διεύθυνση που επικοινωνεί με την Ηλεκτρονική Εγγραφή όπου εξουσιοδοτημένοι Χρήστες εξουσιοδοτούνται να χρησιμοποιούν το Λογισμικό. Οι διακομιστές που εξυπηρετούν αυτή τη συγκεκριμένη εγκατάσταση μπορούν να φιλοξενηθούν αλλού.

1.12 " Ηλεκτρονική Συνδρομή " σημαίνει μια παραγγελία που τοποθετείται ηλεκτρονικά από τον Πελάτη ή τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες για να εγγραφεί στα Προϊόντα Blackbell. Η διαδικασία ηλεκτρονικής συνδρομής εκθέτει: (i) το προϊόν Blackbell που παραγγέλλεται, (ii) εάν το Προϊόν Blackbell είναι διαθέσιμο ως λογισμικό που μπορεί να μεταφορτωθεί ή ως υπηρεσία που φιλοξενείται από το Διαδίκτυο ("SaaS Software"). (iii) τον ισχύοντα Όρο Άδειας Χρήσης ή / και τον Όρο της Συνδρομής (όπως ορίζεται παρακάτω). iv) τα ισχύοντα τέλη · και v) άλλους αμοιβαία συμφωνημένους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με αυτήν την παραγγελία.
1.13 " Παροχέας Υπηρεσιών Πληρωμών " ή " PSP " σημαίνει τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών που επιτρέπει την επεξεργασία πληρωμών και συναφείς λειτουργίες σε σχέση με τα Προϊόντα Blackbell.

1.14 " Συμφωνία Λογαριασμού Παροχέα Υπηρεσιών Πληρωμών " ή "Συμφωνία Λογαριασμού PSP" σημαίνει κάθε συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του PSP και του Πελάτη, οποιουδήποτε από τους Σχετιζόμενους Πελάτες ή τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες για τη χρήση των υπηρεσιών πληρωμών που παρέχει η PSP.

1.15 " Απαγορευμένο Περιεχόμενο ": το περιεχόμενο που: (i) είναι παράνομο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, (ii) παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των εμπορικών μυστικών. (iii) περιέχει άσεμνο ή άσεμνο υλικό. (iv) περιέχει δυσφημιστικό, συκοφαντικό ή δυσφημιστικό υλικό ή υλικό που συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή υπεξαίρεση δικαιωμάτων δημοσιότητας · v) προωθεί παράνομα ή παράνομα αγαθά, υπηρεσίες ή δραστηριότητες · (vi) περιέχει ψευδείς, παραπλανητικές ή παραπλανητικές δηλώσεις, απεικονίσεις ή πρακτικές πωλήσεων. ή (vii) περιέχει καταστροφικά στοιχεία.

1.16 " Λογισμικό " σημαίνει: (i) το λογισμικό Blackbell που περιγράφεται στην Ηλεκτρονική Συνδρομή, (ii) τη σχετική τεκμηρίωση · και (ii) τυχόν ενημερώσεις που παρέχει το Blackbell στον Πελάτη σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Υποστήριξης.

1.17 Οι " Υπηρεσίες Υποστήριξης " έχουν την έννοια που ορίζεται στην Ενότητα 4 της παρούσας Συμφωνίας.

1.18 " Πωλητής (ές) τρίτου μέρους" : πωλητής ή πάροχος υπηρεσιών του οποίου τα αγαθά και οι υπηρεσίες μπορούν να παραγγελθούν ή να ζητηθούν από τους τελικούς χρήστες μέσω της χρήσης της Blackbell Solution.

1.19 " Ενημερώσεις ": οι διορθώσεις, οι διορθώσεις, οι επιδιορθώσεις, οι εναλλακτικές λύσεις και οι δευτερεύουσες τροποποιήσεις που εκδίδονται από τις αλλαγές της έκδοσης στα δεξιά του δεκαδικού σημείου (π.χ. v3.0 έως v3.1) στο Λογισμικό που παρέχει η Blackbell στην εκτέλεση του Υπηρεσίες υποστήριξης. Όλοι οι αριθμοί έκδοσης πρέπει να καθορίζονται ευλόγως από το Blackbell σύμφωνα με την συνήθη πρακτική του κλάδου.

1.20 " Δεδομένα χρήσης ": δεδομένα σχετικά με την απόδοση και τη χρήση των προϊόντων Blackbell, εξαιρουμένων των δεδομένων πελατών και των δεδομένων τελικού χρήστη.


2 - Εγγραφή στο προϊόν Blackbell.

2.1 Ηλεκτρονική συνδρομή . Τα Προϊόντα Blackbell που θα διατεθούν στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας θα είναι αυτά που αναφέρονται σε μία ή περισσότερες Online Συνδρομές. Κάθε διάταξη που καθορίζεται κατά τη στιγμή της Ηλεκτρονικής Εγγραφής θεωρείται ότι ενσωματώνεται και αποτελεί μέρος αυτής της Συμφωνίας. Στο βαθμό που οποιαδήποτε διάταξη που εκδόθηκε κατά τη στιγμή της Ηλεκτρονικής Συνδρομής αντιτίθεται σε οποιαδήποτε διάταξη που ορίζεται αλλού στην παρούσα Συμφωνία, η διάταξη που καθορίζεται στην παρούσα Συμφωνία θα διέπεται, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα Μέρη.

2.2 Πρόγραμμα παραπομπής. Ως Πελάτης στα Blackbell Products, μπορείτε να καλέσετε τρίτους (άτομα ή οντότητες) να γίνουν νέοι συνδρομητές Blackbell Products, διανέμοντάς τους το Unique Referrer Link και να τους καθοδηγήσουν να εγγραφούν σε Blackbell Products χρησιμοποιώντας αυτόν τον σύνδεσμο. Αυτό το άτομο δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τη μοναδική σύνδεσή σας παραπομπής αν (i) έχει ήδη χρησιμοποιήσει έναν μοναδικό σύνδεσμο παραπομπής από άλλον πελάτη ή διαφορετικό κωδικό προσφοράς ή εάν (ii) έχει εγγραφεί σε Blackbell Products πριν χρησιμοποιήσει το μοναδικό Referrer Σύνδεση στο λογαριασμό τους. Αν το άτομο δεν χρησιμοποιήσει τη μοναδική σύνδεσή σας αναφοράς, δεν θα λάβετε αναφορά για την παραπομπή και δεν θα θεωρηθεί ως ο συνδρομητής σας (" Πελάτης που παραπέμπεται"). Όταν παραπέμπει κάποιον νέο πελάτη στα Blackbell Products, δικαιούστε να κερδίσετε ένα κίνητρο παραπομπής (" ανταμοιβή παραπομπής ") το οποίο αντιστοιχεί στο 20% των αμοιβών Blackbell που θα πληρωθούν από τον Πελάτη που παραπέμφθηκε στο Blackbell. Η ανταμοιβή παραπομπής θα μεταφερθεί απευθείας στον λογαριασμό PSP του Πελάτη. Η Blackbell διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να αφαιρέσει τις ανταμοιβές παραπομπής που αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος παραπομπής σε περίπτωση που η Blackbell προσδιορίσει ή πιστεύει ότι η παραλαβή της Referral Reward ήταν εσφαλμένη, δόλια, παράνομη ή κατά παράβαση της παρούσας συμφωνίας.
3 - Άδεια χρήσης προϊόντων Blackbell.

3.1 Άδεια Χρήσης Λογισμικού . Με την επιφύλαξη των όρων και των όρων της παρούσας Σύμβασης και της ισχύουσας Συνδρομής στο Διαδίκτυο, η Blackbell παρέχει στον Πελάτη, κατά τη διάρκεια της Άδειας Χρήσης, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη (εκτός από την επιτρεπόμενη δυνάμει του Κεφαλαίου 12.3) άδεια, χωρίς το δικαίωμα χορήγησης υποκειμένων αδειών οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες να χρησιμοποιούν το Λογισμικό σε μορφή αντικειμενικού κώδικα μόνο στις Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις, αποκλειστικά για τους εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς του Πελάτη. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος έναντι του Blackbell για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών.

3.2 Δικαίωμα Χρήσης Πλατφόρμας Blackbell και Blackbell Solution. Με την επιφύλαξη των όρων και των όρων της παρούσας Σύμβασης και της ισχύουσας Συνδρομής στο Διαδίκτυο, η Blackbell παρέχει στον Πελάτη, κατά τη διάρκεια της Συνδρομής, ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο (εκτός από το επιτρεπόμενο βάσει του Κεφαλαίου 12.3 κατωτέρω) δικαίωμα, χωρίς το δικαίωμα χορήγησης υποκειμένων, (i) να επιτρέπουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Blackbell και τη λύση Blackbell μόνο για τους εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς του πελάτη · και (ii) να επιτρέψει στους τελικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τη λύση Blackbell. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος έναντι του Blackbell για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις των τελικών χρηστών.

3.3 Άδεια / Συνδρομή. Ο όρος της άδειας που αναφέρεται στην Ενότητα 3.1 ("Περίοδος Άδειας") και ο όρος της εγγραφής που εκτίθεται στην Ενότητα 3.2 ("Περίοδος Συνδρομής") όπως ισχύει για ένα συγκεκριμένο προϊόν Blackbell Products θα είναι για την περίοδο που ορίζεται κατά τη στιγμή της ισχύουσας ηλεκτρονικής εγγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι θα τερματιστεί σύντομα σύμφωνα με την Ενότητα 6 παρακάτω.

3.4 Λογισμικό SaaS . Εάν η ισχύουσα Ηλεκτρονική εγγραφή προβλέπει ότι ένα στοιχείο προϊόντων Blackbell διατίθεται ως λογισμικό SaaS, τότε ο Πελάτης δεν θα λάβει αντίγραφα αυτού του Προϊόντος Blackbell, αλλά θα έχει πρόσβαση σε αυτό το Blackbell Product μέσω Internet. Ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για τη φιλοξενία του Λογισμικού SaaS σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και για τη λήψη συνδέσεων στο Διαδίκτυο και άλλων λογισμικών και υπηρεσιών τρίτων μερών που είναι απαραίτητες για τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες και τους Τελικούς Χρήστες για να έχουν πρόσβαση στο Λογισμικό SaaS.

3.5 Τεκμηρίωση . Ο Πελάτης μπορεί να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει (και να επιτρέψει στους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες και τους Τελικούς Χρήστες να αντιγράψουν και να χρησιμοποιήσουν) την Τεκμηρίωση αποκλειστικά σε σχέση με τη χρήση των προϊόντων Blackbell βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

3.6 Περιορισμοί χρήσης. Ο Πελάτης δεν θα επιτρέψει (και δεν θα εξουσιοδοτήσει, θα επιτρέψει ή θα ενθαρρύνει σε οποιονδήποτε τρίτο): (i) να επιτρέψει σε οποιονδήποτε άλλο από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει τα Προϊόντα Blackbell. (ii) επιτρέπουν σε οποιονδήποτε άλλο από τους Τελικούς Χρήστες να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τη λύση Blackbell; (iii) να επιτρέψει σε εξουσιοδοτημένο χρήστη ή τελικό χρήστη να μοιραστεί με τρίτους τα διαπιστευτήριά του πρόσβασης στα Blackbell Products, (iv) να ανασχηματίσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να επιχειρήσετε με άλλον τρόπο να διακρίνετε τον πηγαίο κώδικα ή τα πρωτόκολλα διεπαφής των προϊόντων Blackbell. (v) να τροποποιήσει, να προσαρμόσει ή να μεταφράσει τα Προϊόντα Blackbell. (vi) να δημιουργήσει αντίγραφα των Προϊόντων Blackbell. (vii) να μεταπωλούν, να διανείμουν ή να παραχωρήσουν άδεια χρήσης στα Blackbell Products ή να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα προς όφελος οποιουδήποτε άλλου από τον Πελάτη, τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες ή τους Τελικούς Χρήστες εκτός αν ορίζεται ρητά στην ισχύουσα Ηλεκτρονική Συνδρομή. (viii) να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε ιδιόκτητη σήμανση ή περιοριστικούς μύθους που έχουν τοποθετηθεί στα Προϊόντα Blackbell. (ix) χρήση των προϊόντων Blackbell κατά παράβαση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό (ή υποκατάστατο) προϊόν ή υπηρεσία ή για οποιονδήποτε σκοπό που δεν επιτρέπεται ρητά από την παρούσα Συμφωνία. ή (x) να εισάγετε, να δημοσιεύσετε ή να μεταφορτώσετε στα προϊόντα Blackbell οποιοδήποτε απαγορευμένο περιεχόμενο.

3.7 Τίτλος . Ανάμεσα στον Blackbell και τον Πελάτη: (i) Η Blackbell διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τα συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, στα προϊόντα Blackbell και τα Δεδομένα χρήσης, και ο Πελάτης δεν θα έχει δικαιώματα όσον αφορά τα Προϊόντα Blackbell, ή τα Δεδομένα Χρήσης διαφορετικά από αυτά που έχουν ρητώς χορηγηθεί βάσει της παρούσας Συμφωνίας. και (ii) ο Πελάτης διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τους τόκους, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, στα Δεδομένα Πελάτη και στα Δεδομένα Τελικού Χρήστη και η Blackbell δεν θα έχει δικαιώματα όσον αφορά τα Δεδομένα Πελάτη και τα Δεδομένα Τελικού Χρήστη άλλα από εκείνες που ρητώς χορηγούνται βάσει της παρούσας συμφωνίας.

3.8 Υποσέλιδο Blackbell . Η απόκρυψη ή η τροποποίηση του υποσέλιδου Blackbell (παρεμβάλλεται σε εφαρμογές Blackbell που αντιμετωπίζει ο χρήστης) μέσω CSS, προσαρμοσμένης Javascript ή άλλων μέσων δεν είναι εξουσιοδοτημένη και θεωρείται παραβίαση αυτής της συμφωνίας.

4 - Υπηρεσίες υποστήριξης. Το Blackbell θα είναι εύλογα διαθέσιμο για να παρέχει ανάλυση και τεχνική υποστήριξη πελατών σε σχέση με τα Blackbell Products κατά τη διάρκεια του Όρου ("Υπηρεσίες Υποστήριξης"). Ο Πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να λάβει Υπηρεσίες Υποστήριξης από την Blackbell ή τον εντολοδόχο της. Η Blackbell πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με τις δεσμεύσεις σχετικά με το επίπεδο υπηρεσιών που ορίζονται στη Συμφωνία Επίπεδο Υπηρεσίας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. ("SLA").
5 - Τέλη και Όροι Πληρωμής.
5.1 Τέλη . Ο Πελάτης θα καταβάλει στην Blackbell ή στον εντολοδόχο της όλες τις αμοιβές που καθορίζονται στην ισχύουσα Ηλεκτρονική Συνδρομή ("Τέλη") σύμφωνα με τα ισχύοντα χρονοδιαγράμματα πληρωμών που ορίζονται στην Ηλεκτρονική Συνδρομή.

5.2 Τέλη Υπηρεσίας και Τέλη Συναλλαγών. Οι αμοιβές αποτελούνται από (i) μηνιαία τέλη για την άδεια των Blackbell προϊόντα που ορίζονται στο τμήμα 3 (οι «Blackbell Τέλη Άδειας»), (ii) οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που παρέχονται στον Πελάτη από Blackbell για κάθε συναλλαγή (το «Blackbell Τέλη Υπηρεσίας ") και (iii) τα πάγια έξοδα που σχετίζονται με την επεξεργασία πληρωμής μέσω του PSP (" Blackbell Transaction Fees ").

5.3 Διαδικασία πληρωμής. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική πληρωμή των τελών, τα Blackbell Products ενσωματώνουν τις υπηρεσίες ενός εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, δηλαδή της εταιρείας Stripe Payments Europe Ltd. και της θυγατρικής της, της εταιρείας Stripe Payments UK, Ltd, η οποία έχει την κύρια έδρα της στον 7ο όροφο, The Bower Warehouse, 211 Old Street, Λονδίνο EC1V 9NR, Ηνωμένο Βασίλειο ("SPUKL"). Η SPUKL εξουσιοδοτείται από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (αριθμός αναφοράς: 900461) να εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα, να επιτρέπει την τοποθέτηση μετρητών και την ανάληψη μετρητών σε λογαριασμούς πληρωμών, να εκτελεί συναλλαγές πληρωμής, να κάνει εμβάσματα και να αποκτά συναλλαγές πληρωμών. Από την άποψη αυτή, ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι γνωρίζει και συμφωνεί να συμμορφωθεί με τη Συμφωνία Λογαριασμού PSP, η οποία είναι προσβάσιμη κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://stripe.com/fr/connect-account/legal .

6 - Διάρκεια και τερματισμός.
6.1 Διάρκεια . Η παρούσα Συμφωνία ισχύει για όσο διάστημα έχετε ισχύοντα Όρο Άδειας Χρήσης ή Όρο Συνδρομής ("Όρο"), εκτός εάν τερματιστεί σύντομα όπως επιτρέπεται σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και του Blackbell Designer.

6.2 Αναστολή και πρόωρη λήξη. Η Blackbell διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει την παροχή των Προϊόντων Blackbell στον Πελάτη, τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες ή τους Τελικούς Χρήστες ανά πάσα στιγμή, αν η Blackbell διαπιστώσει ότι ο Πελάτης, οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες ή οι Ενεργοί τελικοί Χρήστες (α) παραβιάζουν την παρούσα Συμφωνία ή / τη συμφωνία λογαριασμού PSP · β) περιλαμβάνονται στον κατάλογο των απαγορευμένων επιχειρήσεων · ή (γ) να αντικατοπτρίζει διαφορετικά αρνητικά την επωνυμία ή τη φήμη του Blackbell ή του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

6.3 Επίδραση του τερματισμού . Ο Πελάτης, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του και τα δικαιώματα των τελικών χρηστών να χρησιμοποιούν τα Προϊόντα Blackbell θα παύσουν αμέσως μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας. Οι ακόλουθες διατάξεις θα ισχύουν για κάθε λήξη ή λήξη της παρούσας Συμφωνίας: Τμήμα 1 ("Ορισμοί"), Ενότητα 3.7 ("Τίτλος"), Ενότητα 7 ("Εμπιστευτικότητα" Αποποίηση ευθυνών "), Τμήμα 10 (" Περιορισμός ευθύνης "), Τμήμα 11 (" Αποζημίωση ") και Τμήμα 12 (" Γενικές Διατάξεις ").
7 - Εμπιστευτικότητα. Ανατροφοδότηση.

7.1 Ορισμός εμπιστευτικών πληροφοριών . Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ως "Εμπιστευτικές Πληροφορίες" νοούνται: (i) όσον αφορά το Blackbell, τα προϊόντα Blackbell, οποιοδήποτε και όλους τους αντικειμενικούς κώδικες και τον πηγαίο κώδικα που σχετίζονται με αυτές, όλες τις τιμές και τα τέλη που σχετίζονται με τα Προϊόντα Blackbell και συναφείς υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε μη δημόσιες πληροφορίες ή υλικό σχετικά με τις νομικές ή επιχειρηματικές υποθέσεις της Blackbell, τα οικονομικά, τις τεχνολογίες, τους πελάτες, τις ιδιότητες ή τα δεδομένα. και (ii) σε σχέση με τον Πελάτη, τα Δεδομένα Πελάτη, τα Δεδομένα Τελικού Χρήστη και οποιεσδήποτε μη δημόσιες πληροφορίες ή υλικό σχετικά με νομικές ή επιχειρηματικές υποθέσεις, οικονομικά, τεχνολογίες, πελάτες, ιδιότητες ή δεδομένα του Πελάτη. Παρά τα όσα προαναφέρθηκαν, οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες: (α) είναι ή γίνονται γνωστές στο κοινό χωρίς καμία ενέργεια ή συμμετοχή του μέρους στο οποίο αποκαλύπτονται οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες (το "Μέρος που λαμβάνει"). (β) τεκμηριώνεται ότι είναι γνωστό στο Μέρος λήψης πριν από τη γνωστοποίησή του από το άλλο Μέρος (το "Αποκλειστικό Μέρος"). (γ) αναπτύσσεται ανεξάρτητα από το Μέρος λήψης χωρίς αναφορά ή πρόσβαση στις εμπιστευτικές πληροφορίες του μέρους που αποκαλύπτει και τεκμηριώνεται · ή (δ) λαμβάνεται από το Παραλαμβάνον Μέρος χωρίς περιορισμούς χρήσης ή αποκάλυψης από τρίτο πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με τις γνώσεις του μέρους του Παραλήπτη, δεν οφείλει υποχρέωση εμπιστευτικότητας στο Μέρος Αποκάλυψης.

7.2 Χρήση και γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών. Το Παραλαμβάνον Μέρος, όσον αφορά οποιεσδήποτε Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποκαλύπτεται από το Μέρος Αποκάλυψης: (i) θα χρησιμοποιεί αυτές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας από το Μέρος του Παραλήπτη. (ii) με την επιφύλαξη της παραγράφου 7.4 παρακάτω, να περιορίζουν την αποκάλυψη τέτοιων Εμπιστευτικών Πληροφοριών εντός της οργάνωσης του παραλαμβάνοντος μέρους μόνο σε εκείνους των υπαλλήλων και των συμβούλων του μέρους που δέχεται τη σύμβαση, οι οποίοι έχουν ανάγκη να γνωρίζουν τέτοιες εμπιστευτικές πληροφορίες σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας από μέρους του μέρους λήψης · και (iii) δεν αποκαλύπτει τέτοιες Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε τρίτους εκτός εάν το εξουσιοδοτήσει γραπτώς εξουσιοδοτηθεί από το Μέρος Αποκάλυψης να το πράξει.

7.3 Προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών. Το παραλαμβάνον συμβαλλόμενο μέρος θα προστατεύσει την εμπιστευτικότητα οποιωνδήποτε εμπιστευτικών πληροφοριών αποκαλυπτόμενων από το αποκαλούμενο συμβαλλόμενο μέρος χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το βαθμό φροντίδας που χρησιμοποιεί για την προστασία των δικών του εμπιστευτικών πληροφοριών (αλλά όχι λιγότερο από ένα εύλογο βαθμό φροντίδας).

7.4 Συμμόρφωση από το προσωπικό . Το Παραλαμβάνον Μέρος θα ενημερώσει τον εν λόγω υπάλληλο ή σύμβουλο για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών και θα απαιτήσει από τον εν λόγω υπάλληλο ή σύμβουλο να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του Μέλους που το παραλαμβάνει σύμφωνα με το παρόν σε σχέση με αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες.

7.5 Απαιτούμενες γνωστοποιήσεις. Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος ζητηθεί να αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με οποιαδήποτε δικαστική ή κυβερνητική εντολή, το εν λόγω μέρος δεν αποκαλύπτει τις εμπιστευτικές πληροφορίες χωρίς προηγουμένως να δώσει γραπτές παρατηρήσεις στο άλλο μέρος σχετικά με το αίτημα και επαρκή ευκαιρία να αμφισβητήσει την παραγγελία το βαθμό στον οποίο η ειδοποίηση και η δυνατότητα αμφισβήτησης μπορεί να δοθεί νόμιμα.

7.6 Σχόλια . Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, ο Πελάτης, οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες ή οι Τελικοί Χρήστες μπορούν να επιλέξουν να παρέχουν Blackbell σχόλια, σχόλια και προτάσεις σχετικά με το Λογισμικό ή τις Υπηρεσίες ("Feedback"). Ο Πελάτης συμφωνεί, εξ ονόματος του εαυτού του και των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών του και των Τελικών Χρηστών, ότι η Blackbell θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να αποκαλύπτει και να εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε τέτοια Ανατροφοδότηση χωρίς αποζημίωση ή απόδοση στον Πελάτη ή τον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη ή τον Τελικό Χρήστη.
8 - Στοιχεία Πελατών.
 
8.1 Χρήση δεδομένων πελατών και δεδομένων τελικού χρήστη. Η Blackbell εξουσιοδοτείται να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Πελατών και τα Δεδομένα Τελικού Χρήστη μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από την Blackbell βάσει της παρούσας Συμφωνίας και οποιασδήποτε Online Συνδρομής. Αυτή η εξουσιοδότηση περιλαμβάνει τη δυνατότητα, για τη Blackbell, να διαβιβάζει τα δεδομένα πελατών και τα δεδομένα τελικού χρήστη στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Ο Πελάτης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ποιότητα και τη νομιμότητα όλων των Δεδομένων Πελατών και των Δεδομένων Τελικού Χρήστη.

8.2 Ασφάλεια δεδομένων. Η Blackbell θα χρησιμοποιεί εμπορικά εύλογα φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα διασφάλισης για την εξασφάλιση δεδομένων δεδομένων Πελάτη και Τελικού Χρήστη στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο της Blackbell από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη. Ορισμένα από τα Δεδομένα Πελάτη και τα Δεδομένα Τελικού Χρήστη ενδέχεται να υπόκεινται σε κυβερνητική ρύθμιση ή διαφορετικά ενδέχεται να απαιτούν μέτρα ασφαλείας πέραν αυτών που καθορίζονται στο παρόν. Εκτός εάν η Blackbell έχει πρώτα συμφωνήσει γραπτώς να παράσχει τέτοια πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει ή οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με αυτήν.

8.3 Συγκεντρωτικά δεδομένα. Το Blackbell συλλέγει δεδομένα χρήσης σε σχέση με τα προϊόντα Blackbell. Το Blackbell μπορεί να συνδυάσει αυτά τα Δεδομένα Χρήσης με Δεδομένα Τελικού Χρήστη και άλλα δεδομένα και να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω συνδυασμένα δεδομένα ή ένα υποσύνολο τους, με συνολικό και ανώνυμο τρόπο. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Blackbell ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει τέτοια συγκεντρωτικά και ανώνυμα δεδομένα υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτή δεν εντοπίζει, άμεσα ή έμμεσα, κανένα Πελάτη, Εξουσιοδοτημένο Χρήστη ή Τελικό Χρήστη.

8.4 Αποδοχή της πολιτικής απορρήτου του PSP. Ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι γνωρίζει και συμφωνεί να συμμορφωθεί με την πολιτική απορρήτου του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, η οποία είναι προσβάσιμη κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://stripe.com/fr/privacy.

 
9 - Αντιπροσωπείες και εγγυήσεις. Αποποίηση ευθυνών.
9.1 Αμοιβαίες Αντιπροσωπείες και Εγγυήσεις. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκπροσωπεί και εγγυάται στο άλλο μέρος ότι: (i) είναι δεόντως οργανωμένο, έγκυρα υφιστάμενο και σε καλή κατάσταση υπό την δικαιοδοσία του οργανισμού και έχει το δικαίωμα να συνάψει την παρούσα συμφωνία, (ii) η εκτέλεση, η παράδοση και η εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας και η ολοκλήρωση των συναλλαγών που προβλέπονται στο παρόν εμπίπτουν στις εταιρικές εξουσίες αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους και έχουν δεόντως εξουσιοδοτηθεί από όλες τις απαραίτητες εταιρικές πράξεις του μέρους αυτού και αποτελούν έγκυρη και δεσμευτική συμφωνία του εν λόγω μέρους · (iii) έχει την πλήρη εξουσία, την εξουσία και το δικαίωμα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της και να χορηγεί τα δικαιώματα που παρέχει βάσει αυτής. και iv) θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, καταστατικά, διατάγματα, κανονισμούς και αρχές αυτορρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης, όσον αφορά τη συλλογή, χρήση και μεταφορά δεδομένων, που θα συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, και αρχών αυτορρύθμισης σε όλες τις σχετικές περιοχές.

9.2 Πρόσθετες αντιφάσεις και εγγυήσεις του Blackbell. Εκτός από τις παραστάσεις και τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην ενότητα 9.1, η Blackbell εκπροσωπεί και εγγυάται στον Πελάτη ότι: (i) οι Υπηρεσίες Υποστήριξης θα εκτελούνται με επαγγελματικό και εργασιακό τρόπο σύμφωνα με τα πρότυπα που παρατηρούνται γενικά στον κλάδο. και (ii) η Blackbell Solution και η πλατφόρμα Blackbell θα λειτουργούν με γνώμονα την τήρηση των υποχρεώσεων επιπέδου υπηρεσιών που καθορίζονται στο SLA.

9.3 Πρόσθετες Αντιπροσωπείες και Εγγυήσεις του Πελάτη . Εκτός από τις παραστάσεις και εγγυήσεις που παρατίθενται στην ενότητα 9.1, ο Πελάτης εκπροσωπεί και εγγυάται στο Blackbell ότι: (i) στο μέγιστο βαθμό γνώσης του Πελάτη μετά από εύλογη έρευνα, τα Δεδομένα Πελάτη και τα Δεδομένα Τελικού Χρήστη δεν περιέχουν απαγορευμένο περιεχόμενο και ii) Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει στο Blackbell τα δικαιώματα που του παραχωρούνται σε σχέση με τη χρήση των Δεδομένων Πελατών και των Δεδομένων Τελικού Χρήστη.

9.4 Αποποίηση ευθυνών . ΕΚΤΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 9.1 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9.2, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ BLACKBELL, ΤΑ COMPONENTS ΤΟΥΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" ΚΑΙ "ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ" ΚΑΙ Η BLACKBELL ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
10 - Περιορισμός της ευθύνης. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η BLACKBELL ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ) ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΟΙΝΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΚΕΡΔΗ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΤΙ Η BLACKBELL ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ, ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ. Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ BLACKBELL ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ONLINE ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΟ (6) ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ.

11 - Αποζημίωση.

11.1 Αποζημίωση από το Blackbell. Η Blackbell θα υπερασπιστεί, θα προστατεύσει και θα αποζημιώσει τον Πελάτη και τους υπαλλήλους, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους του από και ενάντια σε οποιεσδήποτε αξιώσεις, αγωγές και αγωγές που υποβάλλονται από τρίτους ("Απαιτήσεις Τρίτων") και θα πληρώσει όλους τους διακανονισμούς από το Blackbell, βραβεία και εύλογες αμοιβές δικηγόρου που σχετίζονται με τέτοιες αξιώσεις τρίτου μέρους, στο βαθμό που η αξίωση τρίτου μέρους βασίζεται σε ισχυρισμό ότι το προϊόν Blackbell παραβιάζει ή καταχραστεί οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικό μυστικό των Ηνωμένων Πολιτειών τρίτο μέρος. υπό την προϋπόθεση πάντως ότι, παρά τα προαναφερθέντα, η Blackbell δεν θα έχει καμία υποχρέωση σε σχέση με οποιαδήποτε Αγωγή τρίτου μέρους, στο βαθμό που η αξίωση τρίτου μέρους προκύπτει από ή σχετίζεται με: (i) τη χρήση του προϊόντος Blackbell κατά τρόπο που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία ή την τεκμηρίωση · (ii) κάθε τροποποίηση που γίνεται στα προϊόντα Blackbell από τον Πελάτη ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. ή (iii) τη χρήση των προϊόντων Blackbell σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό, σύστημα, συσκευή ή διαδικασία. Οι προαναφερθείσες υποχρεώσεις θα υπόκεινται στον Πελάτη: (α) να ειδοποιεί έγκαιρα την Blackbell για την Αγωγή του τρίτου μέρους, (β) την παροχή Blackbell με εύλογη συνεργασία (με έξοδα της Blackbell) για την υπεράσπιση της Αίτησης τρίτου μέρους · και (γ) την παροχή Blackbell με αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης και των διαπραγματεύσεων για διευθέτηση ή συμβιβασμό.

11.2 Απαιτήσεις κατά παραβάσεων. Σε περίπτωση που (i) παραβιάζεται ή παραπλανηθεί το δικαίωμα κάποιου Blackbell Προϊόντος ή / και η χρήση οποιουδήποτε Blackbell Προϊόντος. ή (ii) η Blackbell πιστεύει ότι υπάρχει κίνδυνος να διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε Προϊόν Blackbell παραβιάζει ή καταχραστεί τα δικαιώματα τρίτου μέρους, η Blackbell, αν αυτό είναι δυνατόν με εμπορικά εύλογους όρους, με δικά της έξοδα και επιλογή: (α) προμηθεύει για τον Πελάτη το δικαίωμα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το Προϊόν Blackbell. (β) να αντικαταστήσει τα εξαρτήματα αυτού του Προϊόντος Blackbell που είναι υπό αμφισβήτηση με άλλα στοιχεία με την ίδια ή ουσιαστικά παρόμοια λειτουργικότητα? ή (γ) να τροποποιήσει καταλλήλως αυτό το Προϊόν Blackbell έτσι ώστε να μην παραβιάζει και να περιλαμβάνει την ίδια ή ουσιαστικά παρόμοια λειτουργικότητα. Εάν καμία από τις παραπάνω επιλογές δεν είναι διαθέσιμη στην Blackbell υπό εύλογους εμπορικούς όρους, η Blackbell μπορεί να τερματίσει την Ηλεκτρονική εγγραφή στην οποία αναφέρεται το Προϊόν Blackbell χωρίς περαιτέρω ευθύνη έναντι του Πελάτη και σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Blackbell θα επιστρέψει στον Πελάτη ποσό ίσο με την άδεια χρήσης ή / και την συνδρομή που καταβάλλει ο Πελάτης για τις παραβιάζουσες εκδόσεις για την τότε τρέχουσα περίοδο, μείον μια έκπτωση που ορίστηκε εύλογα από τη Blackbell για να λογοδοτήσει για τη χρήση αυτού του Blackbell Προϊόντος από τον Πελάτη. Το παρόν τμήμα 11.2, μαζί με την αποζημίωση που παρέχεται σύμφωνα με το τμήμα 11.1, αναφέρει την αποκλειστική και αποκλειστική αποζημίωση του πελάτη και τη μοναδική και αποκλειστική ευθύνη της Blackbell όσον αφορά την παραβίαση ή κατάχρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

11.3 Αποζημίωση από τον Πελάτη. Ο Πελάτης θα υπερασπιστεί, θα αποζημιώσει και θα αποζημιώσει τον Blackbell και τους αξιωματικούς του, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους του από και εναντίον οποιωνδήποτε και όλων των Αξιώσεων Τρίτων και θα καταβάλει τυχόν διακανονισμούς που έχει συνάψει ο Πελάτης, βραβεία και εύλογες αμοιβές δικηγόρου, Αξιώσεις συμβαλλομένου μέρους, στο βαθμό που η αξίωση τρίτου μέρους βασίζεται σε: (i) παραβίαση της παρούσας συμφωνίας από τον πελάτη, τους εξουσιοδοτημένους χρήστες ή τους τελικούς χρήστες · ή (ii) Χρήση του προϊόντος Blackbell από τον Πελάτη, τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες ή τους Τελικούς Χρήστες. Οι προαναφερθείσες υποχρεώσεις θα υπόκεινται στην Blackbell: (i) την άμεση κοινοποίηση στον Πελάτη της Αίτησης τρίτου μέρους, (ii) παροχή στον Πελάτη εύλογης συνεργασίας για την υπεράσπιση της Αίτησης Τρίτου Προσώπου, και (iii) παρέχοντας στον Blackbell τον αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης και των διαπραγματεύσεων για διευθέτηση ή συμβιβασμό.
12 - Γενικές διατάξεις.

12.1 Ειδοποιήσεις . Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, όλες οι ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες μεταξύ των μερών που απαιτούνται ή επιτρέπονται από την παρούσα συμφωνία ή από το εφαρμοστέο δίκαιο (εκτός των συνήθων λειτουργικών επικοινωνιών) (ii) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, (iii) εγγεγραμμένο ή πιστοποιημένο ταχυδρομείο, προπληρωμένο ταχυδρομείο, αίτημα επιστροφής · ή (iv) εθνικά αναγνωρισμένη ιδιωτική υπηρεσία ταχυμεταφοράς, στη διεύθυνση Blackbell που παρατίθεται κατωτέρω και στη διεύθυνση του Πελάτη που αναγράφεται στην Ηλεκτρονική Συνδρομή ή σε άλλες διευθύνσεις που τα αντίστοιχα μέρη μπορούν να ορίσουν με ανάλογη ειδοποίηση από καιρό σε καιρό. Οι ειδοποιήσεις που παρέχονται κατ 'αυτόν τον τρόπο θα ισχύσουν μετά (α) την παραλαβή από το μέρος στο οποίο δίδεται ειδοποίηση. ή β) την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα μετά την αποστολή, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο:

Αν στο Blackbell:

Blackbell Inc.

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών εταιρειών
251 Μικρή πτώση
Wilmington, DE 19808, Ηνωμένες Πολιτείες
Υπόψη: Sharon Brakha, Αντιπρόεδρος

12.2 Σχέση των μερών . Κάθε συμβαλλόμενο μέρος είναι ανεξάρτητο ανάδοχο του άλλου μέρους. Τίποτα από τα παρόντα δεν θα συνιστά εταιρική σχέση ή κοινοπραξία από τα Μέρη, ούτε θα συνιστά ένα από τα Μέρη τον αντιπρόσωπο του άλλου.

12.3 Εκχώρηση . Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας συμφωνίας χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους. υπό την προϋπόθεση ότι ένα Μέρος μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο Μέρος και χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου Μέρους, να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αυτή τη Συμφωνία: (i) σε οποιαδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες του, ή (ii) σε περίπτωση αλλαγής της συναλλαγής ελέγχου (είτε με συγχώνευση, ενοποίηση, πώληση μετοχών, πώληση όλων ή ουσιαστικά όλων των περιουσιακών στοιχείων, ή με άλλο τρόπο), υπό τον όρο ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο εκδοχέας συμφωνεί γραπτώς να δεσμεύεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Οποιαδήποτε ανάθεση ή άλλη μεταβίβαση κατά παράβαση αυτής της ενότητας θα είναι άκυρη. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, η παρούσα Συμφωνία θα είναι δεσμευτική και θετική προς όφελος των Συμβαλλομένων Μερών και των επιτρεπόμενων διαδόχων τους και των εκχωρητών τους.

12.4 Ανωτέρα Βία. Εκτός από την αδυναμία καταβολής οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, η αδυναμία εκτέλεσης οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη θα δικαιολογηθεί στο βαθμό που η απόδοση δεν είναι δυνατή με απεργίες, πυρκαγιές, πλημμύρες, κυβερνητικές πράξεις, εντολές ή περιορισμούς, αποτυχία προμηθευτών ή οποιαδήποτε άλλη ο λόγος για τον οποίο η αδυναμία εκτέλεσης είναι πέραν του ελέγχου και δεν οφείλεται στην αμέλεια του μη συμβαλλόμενου μέρους.

12.5 Επιλογή του νόμου. Η παρούσα συμφωνία και τυχόν διαφορές που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την παρούσα συμφωνία ή σχετίζονται με αυτήν, θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους γαλλικούς νόμους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές σύγκρουσης νόμων.

12.6 Αποκλειστικό Φόρουμ. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συμφωνούν με την αποκλειστική δικαιοδοσία των γαλλικών δικαστηρίων για όλες τις αγωγές, τις αγωγές ή τις διαδικασίες που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την παρούσα συμφωνία ή σχετίζονται με αυτήν και παραιτούνται από όλες τις αντιρρήσεις σε αυτά τα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, , αντιρρήσεις που βασίζονται σε ακατάλληλο χώρο ή ακατάλληλο φόρουμ και κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποβάλλει αμετάκλητα στη δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων σε οποιαδήποτε αγωγή, ενέργεια ή διαδικασία που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα συμφωνία.
12.7 Τροποποίηση . Καμία τροποποίηση ή τροποποίηση αυτής της Συμφωνίας δεν θα είναι αποτελεσματική εκτός εάν υπογραφεί εγγράφως από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και των δύο Μερών.

12.8 Καμία παραίτηση. Τα δικαιώματα και τα διορθωτικά μέτρα των μερών της παρούσας συμφωνίας είναι σωρευτικά και όχι εναλλακτικά. Καμία απαλλαγή από δικαιώματα δεν χρεώνεται έναντι οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους, εκτός εάν η παραίτηση αυτή υπογραφεί εγγράφως από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του Λογαριασμού που έχει χρεωθεί. Ούτε η αποτυχία ούτε η καθυστέρηση εκ μέρους οποιουδήποτε μέρους κατά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου δυνάμει της παρούσας συμφωνίας θα λειτουργήσει ως παραίτηση από το δικαίωμα, την εξουσία ή το προνόμιο και καμία μεμονωμένη ή μερική άσκηση τέτοιου δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου θα αποκλείει οποιαδήποτε άλλη ή περαιτέρω άσκηση αυτού του δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου ή της άσκησης οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου.

12.9 Διαχωρισμός . Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας κηρυχθεί άκυρη ή μη εκτελεστή από οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, οι λοιπές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα, και εάν επιτρέπεται νομικά, η εν λόγω παράνομη διάταξη θα αντικατασταθεί με εκτελεστό σχεδόν όσο το δυνατόν συνέπειες της πρόθεσης των μερών.

12.10 Πλήρης Συμφωνία. Η παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων των Προγραμμάτων που επισυνάπτονται στο παρόν και οποιεσδήποτε Online Συνδρομές) περιέχει όλη την κατανόηση των Μερών σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και δεσμεύσεις σε σχέση με αυτές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιαδήποτε εμπιστευτικότητα ή μη γνωστοποίηση συμφωνίες. Δεν υπάρχουν άλλες προφορικές ή γραπτές αντιλήψεις, όροι ή προϋποθέσεις και κανένα μέρος δεν βασίστηκε σε καμία εκδήλωση, ρητή ή σιωπηρή, που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα συμφωνία. Κανένας όρος που δεν περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε επιβεβαίωση, παραλαβή, εντολή αγοράς ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο έγγραφο από τον Πελάτη σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση θα ισχύει για την παρούσα Συμφωνία ή θα έχει οποιαδήποτε ισχύ ή αποτέλεσμα.

12.11 Αντισυμβαλλόμενοι . Η παρούσα Συμφωνία και οποιαδήποτε Εντολή μπορούν να εκτελούνται σε αντίγραφα (τα οποία μπορούν να ανταλλαγούν με τηλεομοιοτυπία ή αντίγραφα .pdf), έκαστο των οποίων θα θεωρείται πρωτότυπο, αλλά όλα μαζί θα συνιστούν την ίδια Συμφωνία.