Blackbell Podmienky používania

Podmienky používania

Naposledy aktualizované 30. januára 2018

Spoločnosť Blackbell, Inc. ("Blackbell", "my", "nás" alebo "náš") vás víta. Pozývame vás, aby ste získali prístup k našim online službám (ďalej len "Služby"), ktoré sú k dispozícii na našich webových stránkach na adrese https://www.blackbell.com ("Internetová stránka").
Poskytujeme návštevníkom nášho webového sídla ("návštevníkov") prístup k webovým stránkam, na ktoré sa vzťahujú nasledujúce Zmluvné podmienky, ktoré môžu byť z času na čas aktualizované bez upozornenia. Prehliadaním verejných priestorov alebo prístupom k webovej stránke a používaním webovej stránky uznáte, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s tým, že budete právne viazaní podmienkami týchto Podmienok používania a zmluvnými podmienkami našich Pravidiel ochrany osobných údajov, ktoré sú tu zahrnuté formou odkazu (ďalej len "táto dohoda"). Ak nesúhlasíte s žiadnym z týchto podmienok, potom prosím neprístupujte ani nepoužívajte webovú stránku. Každý hotel, apartmán alebo iné zariadenie, ktoré sa prihlásia na používanie našich služieb (každý, "zákazník"), súhlasí s podmienkami tejto zmluvy a so sprievodnou licenčnou zmluvou. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi podmienkami tejto Zmluvy a Licenčnou zmluvou bude licenčná zmluva kontrolovať. Kapitalizačné výrazy, ktoré nie sú definované v týchto Podmienkach používania, majú význam uvedený v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. 1. POPIS SLUŽIEB Poskytujeme návštevníkom a zákazníkom prístup k webovým stránkam a službám, ako sú opísané v tejto zmluve. Návštevníci . Návštevníci, ako to naznačuje názov, sú ľudia, ktorí navštívia webovú stránku, ale neprihlásia sa ako zariadenia. Môžu (i) prezerať všetok verejne prístupný obsah a (ii) kontaktovať nás. Zákazníci . Prihlásenie sa vyžaduje pre všetkých zákazníkov. Zákazníci môžu robiť všetko, čo môžu návštevníci robiť, a: (i) pristupovať a využívať naše služby; (ii) prístup k exkluzívnemu obsahu dostupnému len Zákazníkom; a (iii) vytvárať, pristupovať, spravovať a aktualizovať svoje vlastné účty na webových stránkach. Nie sme povinní akceptovať žiadneho jednotlivca ako Zákazníka a môžeme akceptovať alebo odmietnuť akéhokoľvek Zákazníka podľa nášho vlastného uváženia. 2. OBMEDZENIA Webové stránky a služby sú dostupné pre jednotlivcov vo veku 18 rokov alebo starších. Ak máte menej ako 18 rokov, nepoužívajte webovú stránku. Prístupom a používaním webových stránok zastupujete a zaručujete, že ste minimálne 18 rokov. 3. USMERNENIA SPOLOČENSTVA Návšteva webových stránok a / alebo prístup k Službám a / alebo ich používanie súhlasíte s tým, že budete dodržiavať naše pokyny pre komunitu a že:
  • Webovú stránku a služby nebudete používať na žiadne nezákonné účely.
  • Nebudete mať prístup k webovým stránkam a Službám ani ich nebudete využívať na zhromažďovanie akéhokoľvek prieskumu trhu pre konkurenčnú firmu.
  • Nebudete používať automatizované prostriedky, vrátane pavúkov, robotov, prehľadávačov, nástrojov na vyhľadávanie údajov alebo podobných, aby ste mohli prevziať alebo skopírovať údaje z webových stránok a služieb okrem internetových vyhľadávacích nástrojov (napr. Google) a neobchodných verejných archívov napr. archive.org), ktoré sú v súlade s našim súborom robots.txt;
  • Nebudete robiť žiadne kroky, ktoré by ukladali (alebo podľa nášho vlastného uváženia) neprimerané alebo neprimerane veľké zaťaženie našej technickej infraštruktúry;
  • Nebudete narúšať alebo sa pokúšať prerušiť správnu prevádzku webových stránok a služieb prostredníctvom použitia akéhokoľvek vírusu, zariadenia, zberu informácií alebo mechanizmu prenosu, softvéru alebo rutiny alebo prístupu alebo pokusu získať prístup k akýmkoľvek údajom, súborom, alebo heslá súvisiace s webovými stránkami prostredníctvom hackovania, hesla alebo dolovania dát alebo inými prostriedkami; a
  • Nebudete zakrývať, zakrývať, blokovať alebo inak zasahovať do žiadnych reklám a / alebo bezpečnostných prvkov (napr. Nahlásiť tlačidlo zneužitia) na webových stránkach a službách.
Vyhradzujeme si právo na základe nášho vlastného a absolútneho uváženia odoprieť prístup k webovým stránkam, službám alebo ľubovoľnej časti webových stránok alebo služieb bez predchádzajúceho upozornenia a bez zodpovednosti, ak sa nedodržia tieto pokyny. 4. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO Webové stránky a služby obsahujú materiály, ako sú softvér, text, grafika, obrázky, zvukové nahrávky, audiovizuálne diela a iné materiály poskytované spoločnosťou Blackbell alebo v jej mene (spoločne len "obsah"). Obsah môže byť vo vlastníctve nás alebo tretích strán. Obsah je chránený podľa francúzskych aj zahraničných zákonov. Neoprávnené používanie obsahu môže porušovať autorské práva, ochranné známky a iné zákony. Nemáte žiadne práva k Obsahu ani k Obsahu a nebudete používať Obsah okrem prípadov, ktoré sú povolené podľa tejto Zmluvy. Žiadne iné použitie nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu od nás. Musíte si ponechať všetky autorské práva a iné vlastnícke upozornenia obsiahnuté v pôvodnom obsahu. Nesmiete predávať, prenášať, priraďovať, licencovať, sublicenciovať alebo upravovať Obsah alebo reprodukovať, zobrazovať, verejne vykonávať, vytvárať derivátovú verziu, distribuovať alebo inak používať obsah akýmkoľvek spôsobom na akýkoľvek verejný alebo komerčný účel. Používanie alebo uverejňovanie obsahu na akejkoľvek inej webovej lokalite alebo v prostredí počítačového počítača v sieti na akýkoľvek účel je výslovne zakázané. Ak porušujete akúkoľvek časť tejto Zmluvy, vaše povolenie na prístup a / alebo používanie Obsahu a webových stránok sa automaticky ukončí. Ochranné známky, servisné značky a logá spoločnosti Blackbell ("Blackbell ochranné známky"), ktoré sa používajú a zobrazujú na webových stránkach, sú registrované a neregistrované ochranné známky alebo servisné značky Blackbell. Ďalšie názvy spoločností, produktov a služieb nachádzajúcich sa na webových stránkach môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými značkami vo vlastníctve iných ("Ochranné známky tretích strán" a spoločne so značkami Blackbell "Ochranné známky"). Nič na webovej stránke by nemalo byť vykladané tak, že implicitne alebo inak udeľuje akúkoľvek licenciu alebo právo používať ochranné známky bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu špecifického pre každé takéto použitie. Používanie ochranných známok ako súčasť odkazu na alebo z akéhokoľvek webu je zakázané, pokiaľ nie je vytvorenie takéhoto odkazu písomne schválené vopred. Všetka dobrá vôľa spôsobená používaním ochranných známok spoločnosti Blackbell je pre náš prospech. Prvky webovej stránky sú chránené obchodným oblečením, ochrannou známkou, nekalej súťaži a inými štátnymi a federálnymi zákonmi a nesmú sa kopírovať alebo napodobňovať úplne alebo čiastočne akýmikoľvek prostriedkami vrátane, ale nie výhradne, používania rámov alebo zrkadiel. Žiadny obsah nemôže byť opätovne odoslaný bez nášho výslovného písomného súhlasu pre každú inštanciu. 5. KOMUNIKÁCIE DO USA Aj keď vám odporúčame, aby ste nám poslali e-mail, nechceme, aby ste nám neposlali žiadny obsah, ktorý obsahuje dôverné informácie. Pokiaľ ide o všetky e-maily, ktoré nám pošlete, vrátane, ale nielen, spätnej väzby, otázok, komentárov, návrhov a podobne, budeme mať možnosť používať akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky obsiahnuté vo vašom komunikáciu na akýkoľvek účel, vrátane, ale nie výhradne, vývoja, výroby a marketingu produktov a služieb, ktoré obsahujú takéto informácie bez náhrady alebo pripisovania.
6. ŽIADNE ZÁRUKY; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY ALEBO ZASTÚPENIA O WEBOVEJ STRÁNKE, SLUŽBÁCH A OBSAHU. NEMUSÍME ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ZASTAVENIE ALEBO ZASTAVENIE WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO SLUŽIEB ZA KAŽDÚ PRÍČINU. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE POUŽÍVAJTE OBSAH, SLUŽBY A WEBOVÚ STRÁNKU NA VÁŠ VLASTNÉ RIZIKO. NEZARUČUJEME, ŽE WEBOVÁ STRÁNKA ALEBO SLUŽBY BUDÚ OPEROVATEĽNÉ BEZ CHYBY ALEBO ŽE WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, JEJ SLUŽBY ALEBO OBSAH SÚ ZLÚČENÉ VIRUSOM POČÍTAČA ALEBO PODOBNOU KONTAMINÁCIOU ALEBO DESTRUKTÍVNYMI VLASTNOSŤAMI. AK VAŠE POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY, SLUŽIEB ALEBO VÝSLEDKOV OBSAHU V PRÍPADE POTREBY POUŽÍVAŤ ALEBO VÝMENA ZARIADENIA ALEBO ÚDAJOV, NEMÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁKLADY. WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY A OBSAH SÚ POSKYTOVANÉ "AKO JE" A "AKO JE K DISPOZÍCII" BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. ODMIETNUJEME VŠETKY ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK O NÁZOV, OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIA PRÁV TRETÍCH STRÁN A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A AKEJKOĽVEK ZÁRUKY VZNIKAJÚCE Z POUŽITIA OBCHODU, KURZU VÝKONU ALEBO POUŽÍVANIA OBCHODU , V ŽIADNOM PRÍPADE NEPOSKYTUJEME ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY (VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, PRIAME, NÁHODNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY, STRATY ZISKU ALEBO ŠKÔD VYPLÝVAJÚCE Z STRATOVÝCH ÚDAJOV ALEBO PRERUŠENIA OBCHODU) VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI PRÍSTUPU A POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY, SLUŽBY ALEBO OBSAH, NA ZÁKLADE ZÁRUKY, ZMLUVY, PRÁVO (VRÁTANE NEDBALOSTI) ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. NIEKTORÉ ŠTÁTY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE NIEKTORÝCH ZÁRUK ALEBO NIEKTORÝCH OBMEDZENÍ ZODPOVEDNOSTI, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA SA NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. V týchto štátoch sú naše záruky a zodpovednosť obmedzené na najvyššiu mieru povolenú zákonom. WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY MÔŽE OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY ALEBO OMIZOVANIA. NIE SÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE TIETO TYPOGRAFICKÉ, TECHNICKÉ ALEBO CERTIFIKAČNÉ CHYBY UVEDENÉ NA WEBOVEJ STRÁNKE A / ALEBO SLUŽBÁCH. VYHRADŇUJEME PRÁVO VYMÁHAŤ ZMENY, KOREKCIE ALEBO ZLEPŠENIA NA WEBOVÚ STRÁNKU A SLUŽBY Kedykoľvek bez oznámenia. V ŽIADNOM PRÍPADE NEPOSKYTUJEME ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY (VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, PRIAME, NÁHODNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY, STRATY ZISKU ALEBO ŠKÔD VYPLÝVAJÚCE Z STRATOVÝCH ÚDAJOV ALEBO PRERUŠENIA OBCHODU) VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI PRÍSTUPU A POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY, SLUŽBY ALEBO OBSAH, A VO VŠEOBECNOM OBSLUZE KAŽDÝCH TRANSAKCIÍ UROBENÝCH PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVEJ STRÁNKY MEDZI KONCOVÝM UŽÍVATEĽOM A PREDAJCOM Z TRETEJ STRANY. 7. VONKAJŠIE STRÁNKY Webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán ("Externé stránky"). Tieto odkazy sú poskytované iba ako pohodlie pre vás a nie ako súhlas s obsahom na týchto externých stránkach. Obsah týchto externých lokalít je vyvíjaný a poskytovaný inými. Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa takýchto odkazov alebo akéhokoľvek obsahu umiestneného na takýchto externých stránkach, mali by ste kontaktovať správcu webu alebo správcu webových stránok pre tieto externé stránky. Nezodpovedáme za obsah všetkých prepojených externých lokalít a neposkytujeme žiadne vyjadrenia týkajúce sa obsahu alebo presnosti materiálov na týchto externých stránkach. Pri sťahovaní súborov zo všetkých webových stránok by ste mali brať bezpečnostné opatrenia, aby ste chránili počítač pred vírusmi a inými deštruktívnymi programami. Ak sa rozhodnete pristupovať k prepojeným externým lokalitám, urobíte tak na vlastné riziko. 8. ODŠKODNENIE Budete brániť, odškodníte a ochrániť Blackbell, naše pobočky a našich a ich príslušných dôstojníkov, riaditeľov, manažérov, zamestnancov a zástupcov pred všetkými záväzkami, nákladmi, škodami a výdavkami (vrátane primeraných poplatkov právneho zástupcu) s akýmkoľvek konaním, nárokom alebo postupom (každý "nárok") vyplývajúci z vášho porušenia tejto Zmluvy alebo vášho prístupu, použitia alebo zneužitia webových stránok, Služieb alebo Obsahu. Bezodkladne Vás budeme informovať o každom nároku; poskytnúť vám na vaše náklady primeranú spoluprácu pri obhajobe pohľadávky; a poskytnúť vám úplnú kontrolu nad obhajobou a vyjednávaním o urovnaní alebo kompromise. Bez ohľadu na vyššie uvedené si vyhradzujeme právo prevziať výlučnú obranu a kontrolu akéhokoľvek nároku, ktorý je predmetom odškodnenia podľa tejto časti. V takom prípade súhlasíte s tým, že budete spolupracovať s akýmikoľvek rozumnými požiadavkami, ktoré nám pomôžu pri obrane tejto záležitosti. 9. DODRŽIAVANIE PLATNÝCH ZÁKONOV Webové stránky a služby sú zamerané na zákazníkov so sídlom vo Francúzsku, Európskej únii a Spojených štátoch. Nevyžadujeme žiadne nároky na to, či môže byť obsah stiahnutý, zobrazený alebo vhodný na použitie mimo týchto území. Ak pristupujete k webovým stránkam, službám alebo obsahu mimo Francúzska, Európskej únie alebo Spojených štátov, robíte to na vlastné riziko. Bez ohľadu na to, či ste na týchto územiach alebo mimo nich, ste výhradne zodpovední za zabezpečenie dodržiavania zákonov vašej konkrétnej jurisdikcie. 10. UKONČENIE DOHODY Vyhradzujeme si právo na základe nášho vlastného uváženia obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť túto zmluvu a váš prístup k celej alebo akejkoľvek časti webovej stránky a / alebo k službám kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti. Vyhradzujeme si právo na zmenu, pozastavenie alebo prerušenie celej alebo akejkoľvek časti webovej stránky a / alebo služieb kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia alebo zodpovednosti. 11. POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Spoločnosť Blackbell spracováva informácie o vás v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov. 12. RÔZNE Táto dohoda sa riadi vnútroštátnymi hmotnoprávnymi právnymi predpismi Francúzska bez ohľadu na ustanovenia o konflikte práva. Vy výslovne súhlasíte s tým, že sa budete podrobovať exkluzívnej osobnej jurisdikcii francúzskych súdov.
SÚHLASÍTE, ŽE AKEJKOĽVEK PRÍČINOK ČINNOSTI VYPLÝVAJÚCICH ALEBO VZŤAHUJÚCICH SA NA WEBOVÚ STRÁNKU A / ALEBO SLUŽBY MUSÍTE VYMEDIŤ VÁM V RÁMCI JEDNÉHO (1) ROKA PO PRÍČINKU ŽIADOSTI O ŽIADOSŤ, INAK TAKEJTO PRÍČINU ČINNOSTI JE TRVALO ZÁRUKA.

Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy považuje za neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné súdom príslušnej jurisdikcie, takéto ustanovenie sa bude považovať za upravené v súlade s platnými právnymi predpismi, aby sa čo najskôr zohľadnili pôvodné zámery strán a zostávajúca časť dohody zostane v platnosti a účinok.

Nasledujúce ustanovenia prežijú akékoľvek uplynutie platnosti alebo ukončenie tejto dohody: "Duševné vlastníctvo", "Komunikácia k nám", "Žiadne záruky; Obmedzenie zodpovednosti "," Odškodnenie "," Ukončenie dohody "a" Rôzne. "

Následné nečinnosť alebo vykonanie akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nebude interpretované ako vzdanie sa tohto ustanovenia alebo akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy. Žiadna výnimka nesmie byť voči nám účinná, pokiaľ nie je písomná a žiadna takáto výnimka sa nebude považovať za odpustenie v žiadnej inej alebo následnej inštancii. Okrem výslovného súhlasu s nami a písomne, táto dohoda predstavuje celú dohodu medzi vami a nami v súvislosti s predmetom a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, či už písomné alebo ústne, medzi stranami, pokiaľ ide o predmet , Položky oddielov sa poskytujú iba kvôli pohodliu a nemajú žiadny zákonný význam. Táto zmluva bude v prospech našich nástupcov, pridelencov, koncesionárov a sublicencií.
Copyright © 2016 Blackbell, Inc. Všetky práva vyhradené.