Ứng dụng nhãn trắng

Đặt hàng ứng dụng nhãn trắng của bạn

Bạn có thể đặt một ứng dụng nhãn trắng:

Bước 1: Bạn sẽ cần mở tài khoản nhà phát triển cho mỗi doanh nghiệp muốn có ứng dụng: https://developer.apple.com/programs/
Apple tính phí 99 euro / năm.

Bước 2: Khi bạn đã sẵn sàng, bạn có thể đặt hàng ứng dụng nhãn trắng Black bên dưới.

iOS
Phí cài đặt: 500 EUR
Phí hàng năm : 600 EUR / năm

chợ ứng dụng Google Play
Phí cài đặt: 500 EUR
Phí hàng năm : 600 EUR / năm

Đặt hàng ở đây

€500

Đặt hàng ứng dụng nhãn trắng iOS

Đặt hàng ứng dụng di động nhãn trắng của bạn cho iOS.
€500

Đặt hàng ứng dụng nhãn trắng Android

Đặt hàng ứng dụng di động nhãn trắng của bạn cho Android.

x

0 mặt hàng)
Toàn bộ