Warunki użytkowania Blackbell

Warunki korzystania

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2018

Blackbell, Inc. ("Blackbell", "my", "nas" lub "nasz") zaprasza. Zapraszamy do korzystania z naszych usług online ("Usługi"), które są udostępniane za pośrednictwem naszej strony internetowej pod adresem https://www.blackbell.com ("Strona internetowa").
Zapewniamy odwiedzającym naszą stronę internetową ("Odwiedzającym") dostęp do Witryny z zastrzeżeniem poniższych Warunków korzystania, które mogą być przez nas aktualizowane od czasu do czasu bez powiadomienia. Przeglądając obszary ogólnodostępne lub uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na legalne przestrzeganie warunków niniejszego Regulaminu oraz warunków naszej Polityki prywatności, które są niniejszym włączone przez odniesienie (łącznie niniejsza "Umowa"). Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie korzystaj z tej Witryny.
Każdy hotel, apartament lub inny zakład, który zarejestruje się, aby skorzystać z naszych Usług (każdy "Klient"), wyraża zgodę na warunki niniejszej Umowy i towarzyszącą jej Umowę licencyjną. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między warunkami niniejszej Umowy i Umowy licencyjnej, Umowa licencyjna będzie kontrolować.
Terminy pisane wielką literą nie zdefiniowane w niniejszych Warunkach użytkowania mają znaczenie określone w naszej Polityce Prywatności.
1. OPIS USŁUG
Zapewniamy Użytkownikom i Klientom dostęp do Witryny i Usług w sposób opisany w niniejszej Umowie.
Odwiedzający . Odwiedzający, jak sama nazwa wskazuje, to osoby, które odwiedzają Witrynę, ale nie rejestrują się jako Ośrodki. Mogą (i) przeglądać wszystkie publicznie dostępne treści oraz (ii) kontaktować się z nami.
Klienci . Logowanie jest wymagane dla wszystkich klientów. Klienci mogą robić wszystkie rzeczy, które mogą zrobić goście, i: (i) uzyskiwać dostęp do naszych Usług i korzystać z nich; (ii) uzyskiwać dostęp do ekskluzywnych treści dostępnych wyłącznie dla Klientów; oraz (iii) tworzyć, uzyskiwać dostęp, zarządzać i aktualizować własne konta w Witrynie.
Nie jesteśmy zobowiązani do zaakceptowania jakiejkolwiek osoby jako klienta i możemy zaakceptować lub odrzucić dowolnego klienta według naszego wyłącznego uznania.
2. OGRANICZENIA
Strona internetowa i Usługi są dostępne dla osób powyżej 18 roku życia. Jeśli nie masz 18 lat, nie korzystaj z Witryny. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat.
3. WYTYCZNE WSPÓLNOTOWE
Odwiedzając Witrynę i / lub uzyskując dostęp i / lub korzystając z Usług, zgadzasz się przestrzegać Wytycznych dla społeczności oraz:
  • Użytkownik nie będzie korzystać z Witryny i Usług w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu;
  • Użytkownik nie będzie uzyskiwać dostępu do Witryny ani Usług ani korzystać z niej w celu zbierania jakichkolwiek badań rynku dla konkurencyjnych firm;
  • Użytkownik nie będzie używał środków automatycznych, w tym pająków, robotów, robotów indeksujących, narzędzi do eksploracji danych itp. W celu pobierania lub usuwania danych z Witryny i Usług, z wyjątkiem wyszukiwarek internetowych (np. Google) i niekomercyjnych archiwów publicznych ( np. archive.org), które są zgodne z naszym plikiem robots.txt;
  • Nie podejmiesz żadnych działań, które narzucą lub mogą narzucić (według naszego wyłącznego uznania) nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury technicznej;
  • Użytkownik nie będzie ingerować ani próbować przerywać prawidłowego działania Witryny i Usług poprzez użycie jakiegokolwiek wirusa, urządzenia, mechanizmu zbierania lub przesyłania informacji, oprogramowania lub procedury, lub uzyskać dostęp lub próbować uzyskać dostęp do jakichkolwiek danych, plików, lub hasła związane z Witryną poprzez hakowanie, wyszukiwanie hasła lub wyszukiwanie danych lub w jakikolwiek inny sposób; i
  • Użytkownik nie będzie ukrywać, zasłaniać, blokować lub w jakikolwiek sposób ingerować w reklamy i / lub funkcje bezpieczeństwa (np. Zgłaszać przycisk nadużycia) w Witrynie i Usługach.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do odmowy dostępu do Witryny, Usług lub jakiejkolwiek części Witryny lub Usług bez powiadomienia i bez odpowiedzialności wobec Ciebie, jeśli nie zastosujesz się do tych wytycznych.
4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Witryna i Usługi zawierają materiały, takie jak oprogramowanie, tekst, grafika, obrazy, nagrania dźwiękowe, utwory audiowizualne i inne materiały dostarczone przez lub w imieniu Blackbell (łącznie określane jako "Treść"). Treści mogą należeć do nas lub stron trzecich. Treści są chronione prawem francuskim i zagranicznym. Nieautoryzowane użycie Treści może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa. Nie masz żadnych praw do Treści i nie będziesz używać Treści z wyjątkiem przypadków dozwolonych w ramach niniejszej Umowy. Żadne inne wykorzystanie nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody od nas. Musisz zachować wszystkie informacje o prawach autorskich i inne informacje zastrzeżone w oryginalnej Treści. Użytkownik nie może sprzedawać, przekazywać, cedować, licencjonować, udzielać podlicencji ani modyfikować Treści, reprodukować, pokazywać, publicznie wykonywać, tworzyć pochodnych wersji, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać Treści w jakikolwiek sposób do celów publicznych lub komercyjnych. Używanie lub umieszczanie Treści na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu jest wyraźnie zabronione.
Jeśli naruszasz jakąkolwiek część niniejszej Umowy, twoja zgoda na dostęp i / lub korzystanie z Treści i Witryny automatycznie wygasa.
Znaki towarowe, znaki usługowe i logo Blackbell ("Znaki towarowe Blackbell") używane i wyświetlane na Stronie Internetowej są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami usług Blackbell. Inne nazwy firm, produktów i usług znajdujące się na Witrynie mogą być znakami towarowymi lub znakami usług należącymi do innych podmiotów ("Znaki firmowe stron trzecich" oraz łącznie z Znakami towarowymi Blackbell, "Znaki towarowe"). Żadne informacje zawarte na stronie internetowej nie mogą być interpretowane jako udzielanie, w sposób dorozumiany lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania znaków towarowych, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody określonej dla każdego takiego użycia. Używanie Znaków Towarowych jako części linku do lub z jakiejkolwiek strony jest zabronione, chyba że nawiązanie takiego linka zostanie wcześniej zatwierdzone przez nas na piśmie. Wszelka wartość firmy wytworzona z wykorzystaniem znaków towarowych Blackbell ma na celu naszą korzyść.
Elementy strony internetowej są chronione przez strój handlowy, znak towarowy, nieuczciwą konkurencję oraz inne ustawy stanowe i federalne i nie mogą być kopiowane ani imitowane w całości ani w części, w jakikolwiek sposób, w tym, ale nie wyłącznie, przy użyciu ramek lub lusterek. Żadna Treść nie może być retransmitowana bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody na każde wystąpienie.
5. KOMUNIKACJA DLA NAS
Mimo że zachęcamy do wysyłania e-maili do nas, nie chcemy, a ty nie powinieneś, wysyłać nam żadnych treści zawierających informacje poufne. W odniesieniu do wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych do nas, w tym m.in. informacji zwrotnych, pytań, komentarzy, sugestii itp., Będziemy mogli swobodnie korzystać z wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych w Twoim komunikowanie się w jakimkolwiek celu, w tym, między innymi, opracowywanie, produkcja i marketing produktów i usług zawierających takie informacje, bez odszkodowania lub przypisania użytkownikowi.

6. BRAK GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ O STRONIE INTERNETOWEJ, USŁUGACH LUB TREŚCI. NIE BĘDZIEMY PODLEGAĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIA LUB ZAKŁÓCENIA STRONY INTERNETOWEJ LUB USŁUG Z JAKIKOLWIEK PRZYCZYNĄ. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA WYKORZYSTANIE TREŚCI, USŁUG I STRONY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO.
NIE GWARANTUJEMY, ŻE STRONA INTERNETOWA LUB USŁUGI BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZ BŁĘDÓW LUB ŻE STRONA, USŁUGI, JEJ SERWERY LUB TREŚĆ SĄ WOLNE OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB PODOBNYCH ZANIECZYSZCZEŃ LUB CECH NISKICH. JEŻELI UŻYTKOWANIE STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG LUB TREŚCI WYNIKA W POTRZEBIE SERWISU LUB WYMIANY SPRZĘTU LUB DANYCH, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TE KOSZTY.
STRONA INTERNETOWA, USŁUGI I ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAK JAK JEST" I "JAK JEST DOSTĘPNE" BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI TYTUŁU, WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ WSZYSTKICH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPROWADZENIA PRZEPISÓW, PRZEBIEGÓW ORAZ WYKORZYSTANIA HANDLU .
W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA (W TYM MIĘDZY INNYMI OGRANICZENIA, BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE I WTÓRNE SZKODY, UTRACONE ZYSKI LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DANYCH LUB PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI DO DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, USŁUGI LUB TREŚCI, CZY TO OPARTE NA GWARANCJI, UMOWIE, TORACH (W TYM ZANIEDBAŃ) LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE PEWNYCH GWARANCJI ANI NIEKTÓRYCH OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA. W TAKICH STANACH NASZE GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ BĘDĄ OGRANICZONE W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.
STRONA INTERNETOWA I USŁUGI MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE LUB POMINIĘCIA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY TYPOGRAFICZNE, TECHNICZNE LUB NACISKOWE WYKLUCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ I / LUB USŁUGACH. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN, POPRAWEK I / LUB POPRAWEK NA STRONĘ INTERNETOWĄ I USŁUGI W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.
W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA (W TYM MIĘDZY INNYMI OGRANICZENIA, BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE I WTÓRNE SZKODY, UTRACONE ZYSKI LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DANYCH LUB PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI DO DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, USŁUGI LUB TREŚĆ ORAZ W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE TRANSAKCJI PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM A WŁAŚCICIELEM STRONY TRZECIEJ.
7. STRONY ZEWNĘTRZNE
Witryna może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich ("Witryny zewnętrzne"). Łącza te są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a nie jako potwierdzenie przez nas zawartości takich Witryn zewnętrznych. Zawartość takich Witryn zewnętrznych jest opracowywana i dostarczana przez inne osoby. Powinieneś skontaktować się z administratorem witryny lub webmasterem tych Witryn zewnętrznych, jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące takich linków lub jakiejkolwiek zawartości umieszczonej w takich Witrynach zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek powiązanych witryn zewnętrznych i nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących zawartości lub dokładności materiałów na takich stronach zewnętrznych. Należy podjąć środki ostrożności podczas pobierania plików ze wszystkich witryn w celu ochrony komputera przed wirusami i innymi niszczycielskimi programami. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do powiązanych Witryn Zewnętrznych, robisz to na własne ryzyko.
8. ODSZKODOWANIE
Będziesz bronić, zabezpieczać i utrzymywać nieszkodliwych Blackbell, nasze spółki zależne, a także naszych i ich odpowiednich funkcjonariuszy, dyrektorów, menedżerów, pracowników i agentów od wszelkich zobowiązań, kosztów, odszkodowań i wydatków (w tym uzasadnionych opłat prawników) w związku z wszelkimi działaniami, roszczeniami lub postępowaniem (każde "roszczenie") powstałe w związku z naruszeniem niniejszej Umowy lub z dostępem, korzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem Witryny, Usług lub Zawartości. Natychmiast powiadomimy Cię o każdym roszczeniu; zapewni ci, na twój koszt, rozsądną współpracę w obronie roszczenia; i zapewni ci wyłączną kontrolę nad obroną i negocjacjami w sprawie ugody lub kompromisu. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń podlegających odszkodowaniom zgodnie z niniejszą sekcją. W takim przypadku zgadzasz się współpracować z wszelkimi rozsądnymi prośbami, które pomogą nam w obronie takiej sprawy.
9. ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
Strona internetowa i Usługi są skierowane do klientów z siedzibą we Francji, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Nie zgłaszamy żadnych roszczeń dotyczących tego, czy Treści mogą być pobierane, przeglądane lub odpowiednie do użycia poza tymi terytoriami. Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny, Usług lub Zawartości spoza Francji, Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych, robisz to na własne ryzyko. Niezależnie od tego, czy jesteś na terenie tych terytoriów, czy poza nimi, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z przepisami obowiązującymi w danej jurysdykcji.
10. ZAKOŃCZENIE UMOWY
Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do ograniczenia, zawieszenia lub wypowiedzenia niniejszej Umowy oraz dostępu do wszystkich lub jakiejkolwiek części Witryny i / lub Usług w dowolnym momencie iz dowolnego powodu bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub przerwania całości lub części Witryny i / lub Usług w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności.
11. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Blackbell przetwarza informacje o Tobie zgodnie z naszą Polityką prywatności.
12. RÓŻNE
Niniejsza Umowa podlega wewnętrznym przepisom prawa francuskiego, bez względu na przepisy kolizyjne. Wyraźnie wyrażasz zgodę na poddanie się wyłącznej osobistej jurysdykcji francuskich sądów.

UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ, ŻE JAKIKOLWIEK POWODU DZIAŁANIA WYNIKAJĄCEGO Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB ZWIĄZANĄ Z NINIEJSZĄ STRONĄ INTERNETOWĄ LUB ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI MUSI SPEŁNIAĆ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU PO PRZYCZYNIE AKCJI, W INNY SPOSÓB TAKIM PRZYCZYNIE DZIAŁANIA JEST TRWAŁE BARRED.

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania przez właściwy sąd, takie postanowienie zostanie uznane za uzasadnione, zgodnie z obowiązującym prawem, w celu odzwierciedlenia w jak największym stopniu pierwotnych intencji stron, oraz pozostała część Umowy pozostanie w mocy.

Następujące postanowienia pozostaną w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy: "własność intelektualna", "komunikacja z nami", "brak gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności, "Odszkodowanie", "Rozwiązanie umowy" i "Różne".

Nasze zaniechanie działania lub egzekwowanie jakichkolwiek postanowień Umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy. Żadne zrzeczenie się nie będzie skuteczne przeciwko nam, chyba że zostanie złożone na piśmie, a żadne takie zrzeczenie się nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się w jakiejkolwiek innej lub kolejnej instancji. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie uzgodnionych przez nas i Państwa na piśmie, niniejsza Umowa stanowi całość Umowy między Państwem a nami w odniesieniu do przedmiotu umowy i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, pisemne lub ustne, pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu . Nagłówki sekcji są podane jedynie dla wygody i nie mogą być legalnie importowane. Niniejsza Umowa będzie działać na korzyść naszych następców prawnych, cesjonariuszy, licencjobiorców i podlicencji.
Copyright © 2016 Blackbell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.