Blackbell licensavtal

Använd Blackbell för att skapa din webbplats eller app, schemalägga möten, sälja online, hantera betalningar, prenumerationer, chattar, CRM och uppgifter.

Licensavtal

Nedanför vårt licensavtal ska godkännas innan Blackbell startar.
Senast uppdaterad - 12 februari 2019

Om du inte förstår något av villkoren i detta avtal, kontakta oss på legal@blackbellapp.com innan du använder tjänsterna.
Du får inte komma åt eller använda några tjänster om du inte accepterar att följa alla villkoren i detta avtal.

---

Denna licensavtal (detta "avtal") utgör ett juridiskt avtal mellan Blackbell, Inc. (" Blackbell ") och dig (" kunden ") (var och en, en " part " och tillsammans " parterna "). Detta avtal reglerar användningen av Blackbell Products (enligt nedan) av auktoriserade användare (enligt definitionen nedan) och Slutanvändare (enligt definitionen nedan). Detta avtal träder i kraft från det datum då kunden klickar "Jag godkänner" eller "Nästa" enligt villkoren i detta Avtal ("E ffective Date ").

1 - Definitioner. Definitionerna för några av de definierade termer som används i detta avtal anges nedan. Definitionerna för andra definierade villkor anges på annat håll i detta avtal.

1.1 " Affiliate " betyder, med avseende på någon enhet, någon annan enhet som direkt eller indirekt genom en eller flera mellanhänder, kontroller, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med sådan enhet. Termen "kontroll" innebär direkt eller indirekt innehav av befogenhet att styra eller leda ledningen av företagets ledning och politik, vare sig genom ägande av röstvärde, genom kontrakt eller på annat sätt.

1.2 " Auktoriserad användare": en anställd eller enskild entreprenör av Kunden (endast i den utsträckning som sådan entreprenör tillhandahåller tjänster till Kunden), som har auktoriserats av Kunden att använda Blackbell-produkterna som anges i Online-prenumerationen.

1.3 Blackbell Platform betyder Blackbells internetbaserade proprietära plattform, inklusive men inte begränsat till gränssnittet kallat "Back Office" och Blackbell API, tillsammans med tillhörande dokumentation.

1.4 " Blackbell-produkt (er)" betyder Blackbell-plattformen, Blackbell Solution och programvaran.

1.5 " Blackbell Solution " betyder Blackbells proprietära Internetbaserade plattform / system som gör det möjligt för slutanvändare att få tillgång till information och beställa vissa varor och tjänster från kund eller tredje part, tillsammans med tillhörande dokumentation.

1.6 " Kunddata " betyder all data, information, innehåll och annat material som kunden eller dess auktoriserade användare lagrar, bearbetar eller på annat sätt sänder genom användning av Blackbell Products. Kunddata ska även innehålla alla uppgifter relaterade till kundens konto hos Betalningstjänsten

1.7 " Destruktiva element ": Datorkod, program eller programmeringsenheter som avsiktligt är avsedda att störa, modifiera, åtkomst, radera, skada, inaktivera, inaktivera, skada eller på annat sätt hindra på något sätt, inklusive störningar eller störningar av estetiska störningar av programvara, firmware, hårdvara, datorsystem eller nätverk (inklusive, utan begränsning, "trojanska hästar", "virus", "maskar", "tidsbomber", "tidslås", "enheter", "fällor" "Access codes" eller "drop dead" eller "trap-door" -enheter).

1.8 Dokumentation: alla användarhandböcker och annan dokumentation för Blackbell-produkter som Blackbell tillhandahåller kunden.

1.9 " Slutanvändare": en gäst, en tredjepartsleverantör eller en slutkund till Kund som utsetts av kunden som rätt att få tillgång till och använda Blackbell-lösningen.

1.10 " Slutanvändardata " avser all data, information, innehåll och annat material som slutanvändare lagrar, behandlar eller på annat sätt sänder genom användning av Blackbell Solution, inklusive men inte begränsat till beställningar eller förfrågningar om varor och tjänster.

1.11 Licensierad anläggning: En särskild kundfacilitet som är belägen vid den specifika adress som kommunicerats med Online-prenumerationen där auktoriserade användare är behöriga att använda Programvaran. Servrar som tjänar denna angivna anläggning kan vara värd någon annanstans.

1.12 " Online-prenumeration " betyder en order som placeras online av kunden eller dess auktoriserade användare för att prenumerera på Blackbell-produkterna. Online-prenumerationsprocessen anger: (i) Blackbell-produkt (er) som beställs, (ii) om sådan Blackbell-produkt görs tillgänglig som nedladdningsbar programvara eller som kundbaserad, webbaserad tjänst ("SaaS-programvara"); (iii) den gällande licensperioden och / eller prenumerationsperioden (som definieras nedan) (iv) gällande avgifter och (v) andra ömsesidigt överenskomna villkor för sådan order.

1.13 Betalningsleverantör eller PSP : leverantör av onlinetjänster som möjliggör betalningshantering och relaterade funktioner i samband med Blackbell Products.

1.14 Betalningsleverantörskontoavtal eller PSP-kontoavtal: ett avtal som ingåtts mellan PSP och kunden, någon av dess relaterade kunder eller dess auktoriserade användare för användning av de betaltjänster som tillhandahålls av PSP.

1.15 " Förbjudet innehåll " betyder innehåll som: (i) är olagligt enligt gällande lag (ii) kränker tredjeparts immateriella rättigheter, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, varumärken, patent och affärshemligheter, (iii) innehåller oanständigt eller obscent material; (iv) innehåller svåra, skrämmande eller förolämpande material eller material som utgör en invasion av privatlivet eller missbruk av reklamrättigheter (v) främjar olagliga eller olagliga varor, tjänster eller aktiviteter, (vi) innehåller falska, vilseledande eller vilseledande uttalanden, avbildningar eller försäljningsförfaranden eller (vii) innehåller destruktiva element.

1.16 " Programvara " betyder: (i) Blackbell-programvaran som beskrivs på Online-prenumerationen; (ii) tillhörande dokumentation och (ii) eventuella uppdateringar som Blackbell gör tillgänglig för kunden enligt supporttjänsterna.

1.17 " Support Services " har den mening som anges i avsnitt 4 i detta avtal.

1.18 " Tredjepartsleverantör (er)": en leverantör eller en tjänsteleverantör vars varor och tjänster kan beställas eller begäras av slutanvändare genom användning av Blackbell Solution.

1.19 Uppdateringar: korrigeringar, korrigeringar, korrigeringar, lösningar och mindre modifieringar som betecknas av versionsändringar till höger om decimalpunkten (t.ex. v3.0 till v3.1) till den programvara som Blackbell tillhandahåller i utförandet av Stöd service. Alla versionsnummer ska rimligen bestämmas av Blackbell i enlighet med normal branschpraxis.

1.20 " Användningsdata " avser data om utförandet och användningen av Blackbell Products, med undantag av eventuella kunddata och slutanvändardata.


2 - Prenumeration på Blackbell Produkt (er).

2.1 Online Prenumeration . Blackbell-produkterna som görs tillgängliga enligt detta avtal kommer att vara som framgår av en eller flera onlinebeskrivningar. Varje bestämmelse som anges vid tidpunkten för onlineabonnemang anses vara införlivad i och ingått i detta avtal. I den utsträckning någon bestämmelse som anges vid tidpunkten för onlinebeskrivningen står i strid med någon bestämmelse som anges på annat håll i detta avtal, skall bestämmelsen i detta avtal regleras, såvida inte parterna avtalar något annat.

2.2 Referral Program. Som kund till Blackbell Products kan du bjuda in tredje part (personer eller enheter) att bli nya abonnenter på Blackbell Products genom att distribuera dem din Unique Referrer Link och instruera dem att prenumerera på Blackbell Products med den här länken. Den här personen kommer inte att kunna använda din Unique Referrer Link om (i) de redan har använt en unik referrerlänk från en annan kund eller en annan kampanjkod, eller om (ii) de prenumererar på Blackbell Products innan du använder din Unique Referrer Länk i deras konto. Om personen inte använder din Unique Referrer Link, kommer du inte att få tilldelning för hänvisningen och de kommer inte att betraktas som din refererade abonnent (" Referred Customer "). När du hänvisar till en ny kund till Blackbell Products, är du berättigad att tjäna ett hänskjutningsincitament (" Referral Reward ") som motsvarar 20% av Blackbell Licensavgifterna som betalas av Referred Customer to Blackbell. Referralbelöningen överförs direkt till kundens PSP-konto. Blackbell förbehåller sig rätten att hävda eller dra tillbaka referensbelöningar som erhållits genom remissprogrammet om Blackbell bestämmer eller anser att kvittot av remissbelöningen var felaktigt, bedrägligt, olagligt eller i strid med denna överenskommelse.

3 - Licens till Blackbell Produkt (er).

3.1 Licenstilldelning till programvara . Under förutsättning att villkoren i detta avtal och gällande onlineabonnemang beviljas, ger Blackbell kunden under licensperioden en icke-exklusiv, icke överlåtbar (med undantag för vad som tillåts enligt avsnitt 12.3 nedan), utan tillstånd att bevilja underlicenser, att tillåta De auktoriserade användarna använder programvaran endast i objektkodformuläret endast på licensierade lokaler, endast för kundens interna affärsändamål. Kunden ska vara ansvarig för Blackbell för alla handlingar eller försummelser av de auktoriserade användarna.

3.2 Rätt att använda Blackbell Platform och Blackbell Solution. Under förutsättning att villkoren i detta avtal och gällande onlinebeskrivning ger Blackbell kunden under abonnemangstiden en icke-exklusiv, icke överlåtbar (med undantag för vad som är tillåtet enligt avsnitt 12.3 nedan) rätt, utan rätt att bevilja underlicenser, till: (i) tillåta de auktoriserade användarna att få tillgång till och använda Blackbell-plattformen och Blackbell-lösningen enbart för kundens interna affärsändamål, och (ii) möjliggöra slutanvändare att komma åt och använda Blackbell Solution. Kunden ska vara ansvarig för Blackbell för alla handlingar eller försummelser av slutanvändarna.

3.3 Licens- / prenumerationsperiod. Licensperioden som anges i avsnitt 3.1 ("Licensterm") och abonnemangstiden som anges i avsnitt 3.2 ("Prenumerationsterminalen"), som den gäller för ett visst föremål Blackbell Products, kommer att vara under den angivna perioden vid tidpunkten för gällande Online-prenumeration med förbehåll för tidig uppsägning enligt avsnitt 6 nedan.

3.4 SaaS Software . Om den tillämpliga Online-prenumerationen föreskriver att ett sortiment av Blackbell-produkter görs tillgängligt som SaaS-programvara, kommer kunden inte att få några kopior av sådan Blackbell-produkt, utan kommer istället få tillgång till sådan Blackbell-produkt via Internet. Kunden ansvarar för att hosta SaaS-programvaran i enlighet med detta avtal och för att erhålla Internet-anslutningar och andra program och tjänster från tredje part som är nödvändiga för sina auktoriserade användare och slutanvändare för att komma åt SaaS-programvaran.

3.5 Dokumentation . Kunden får kopiera och använda (och tillåta godkända användare och slutanvändare att kopiera och använda) dokumentationen endast i samband med användningen av Blackbell-produkterna enligt denna överenskommelse.

3.6 Begränsningar av användningen. Kunden kommer inte (och tillåter inte, tillåter eller uppmuntrar tredje part till): (i) tillåta någon annan än auktoriserade användare att komma åt och använda Blackbell-produkterna, (ii) tillåta någon annan än slutanvändare att komma åt och använda Blackbell Solution; (iii) tillåta en auktoriserad användare eller slutanvändare att dela med sig av någon tredje part hans eller hennes behörighetsuppgifter till Blackbell Products (iv) omvandla, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka urskilja källkoden eller gränssnittsprotokollen för Blackbell Products; (v) modifiera, anpassa eller översätta Blackbell-produkterna, (vi) göra några kopior av Blackbell Products; (vii) sälja, distribuera eller sublicense Blackbell-produkterna eller använda något av föregående till förmån för någon annan än kunden, de auktoriserade användarna eller slutanvändarna, såvida de inte uttryckligen anges i tillämplig onlinebeskrivning (viii) ta bort eller modifiera någon märkesmärkning eller restriktiva legender som är placerade på Blackbell Products (ix) använda Blackbell Products i strid med gällande lagar eller regler, för att bygga en produkt eller tjänst för konkurrens (eller ersättning) eller för något syfte som inte är särskilt tillåtet i denna Avtal eller (x) införa, posta, eller ladda upp till Blackbell Products något förbjudet innehåll.

3.7 Titel . Som mellan Blackbell och Customer: (i) Blackbell behåller okej, titel och intresse, inklusive alla immateriella rättigheter, i och till Blackbell Products, och användningsdata och kunden har inga rättigheter med avseende på Blackbell Products, eller användningsdata andra än de som uttryckligen beviljas enligt detta avtal och (ii) Kunden behåller rätt, titel och intresse, inklusive alla immateriella rättigheter, i och till Kunddata, och Slutanvändardata och Blackbell har inga rättigheter med avseende på Kunddata och Slutanvändardata Övriga än de som uttryckligen beviljas enligt detta avtal.

3,8 Blackbell Footer . Gömma eller ändra Blackbell-footer (infogad i användaren mot Blackbell-apps) via CSS, anpassad Javascript eller annat sätt är inte auktoriserad och kommer att anses vara ett brott mot detta avtal.

4 - Supporttjänster. Blackbell kommer att vara rimligt tillgänglig för att tillhandahålla kundproblemlösning och teknisk support i samband med Blackbell Products under termen ("Support Services"). Kunden ska ha möjlighet att få supporttjänster från Blackbell eller dess designee. Blackbell ska också uppfylla de servicenivååtaganden som anges i servicenivåavtalet tillgängligt på vår hemsida. ( ”SLA”).

5 - Avgifter och betalningsvillkor.
5.1 Avgifter . Kunden kommer att betala Blackbell eller dess designee alla avgifter som anges på gällande Online-prenumeration ("Avgifterna") i enlighet med gällande betalningsplaner som anges i Online-prenumerationen.

5.2 Serviceavgifter och transaktionsavgifter. Avgifterna består av (i) månadsavgifter för licensen för Blackbell-produkterna som anges i avsnitt 3 (" Blackbell Licensavgifter "), (ii) avgifterna för de tjänster som Blackbell tillhandahållit för varje transaktion (" Blackbell Serviceavgifter ") och (iii) de fasta kostnaderna i samband med betalningsbearbetning genom PSP (" Blackbell Transaction Fees ").

5.3 Betalningsprocessen. För att möjliggöra online betalning av avgifterna, integrerar Blackbell Products tjänsterna från en extern betalningsserviceleverantör, dvs företaget Stripe Payments Europe Ltd. och dess anknutna, företaget Stripe Payments UK, Ltd, som har sitt huvudkontor på 7 våningen, The Bower Warehouse, 211 Old Street, London EC1V 9NR, Storbritannien ("SPUKL"). SPUKL är auktoriserad som ett elektroniskt penninginstitut av Storbritanniens finansförvaltningsmyndighet (referensnummer: 900461) för att utfärda elektroniska pengar, möjliggöra kontantutbetalning och kontantuttagstjänster på betalningskonton, genomföra betalningstransaktioner, tjäna pengar och få betaltransaktioner. I det avseendet bekräftar kunden härmed att ha bekantat med och godkänner att följa PSP-kontoavtalet, vilket är tillgängligt genom att klicka på följande länk: https://stripe.com/fr/connect-account/legal .

6 - Term och uppsägning.
6.1 Term . Detta avtal gäller så länge du har en giltig licens- eller prenumerationsperiod ("Termen"), såvida inte du tidigare avslutas enligt vad som är tillåtet i denna överenskommelse mellan kund och Blackbell.

6.2 Suspension och tidig uppsägning. Blackbell förbehåller sig rätten att när som helst upphöra eller avbryta tillhandahållandet av Blackbell Products till kunden, dess auktoriserade användare eller slutanvändare om Blackbell bestämmer att kunden, dess auktoriserade användare eller slutanvändares aktiviteter a) bryter mot detta avtal och / eller PSP-kontoavtalet (b) är listade på listan över förbjudna företag, eller (c) på annat sätt reflektera Blackbells eller Betalningsleverantörens varumärke eller rykte.

6.3 Effekt av uppsägningen . Kunden, dess auktoriserade användare och slutanvändares rättigheter att använda Blackbell Products ska omedelbart upphöra vid uppsägning av denna Avtal. Följande bestämmelser kommer att överleva varje uppsägning eller upphörande av detta avtal: Avsnitt 1 ("Definitioner"), Avsnitt 3.7 ("Titel"), Avsnitt 7 ("Sekretess"), Avsnitt 8.3 ("Aggregerade data"), Avsnitt 9.4 Ansvarsbegränsning "), avsnitt 10 (" ansvarsbegränsning "), avsnitt 11 (" ersättning ") och avsnitt 12 (" allmänna bestämmelser ").

7 - Sekretess Återkoppling.

7.1 Definition av konfidentiell information . I detta avtal avses med konfidentiell information: (i) vad gäller Blackbell, Blackbell Products, alla objektkod och källkod relaterade till dem, alla prissättning och avgifter avseende Blackbell Products och relaterade tjänster, som liksom all icke-offentlig information eller material angående Blackbell juridiska eller affärsrelaterade affärer, ekonomi, teknik, kunder, egenskaper eller data; och (ii) med avseende på kunden, kunddata, slutanvändardata och all icke-offentlig information eller material avseende kundens juridiska eller affärsrelaterade affärer, finanser, teknik, kunder, egenskaper eller data. Trots vad som helst av det föregående innehåller inte konfidentiell information information som: a) är eller blir offentlig kunskap utan någon åtgärd från eller medverkan av den part till vilken den konfidentiella informationen avslöjas ("mottagande parten") (b) dokumenteras vara känd för den mottagande parten innan den avslöjas av den andra parten ("upplysande part") (c) utvecklas oberoende av den mottagande parten utan hänvisning eller tillgång till den upplysande partens konfidentiella information och är så dokumenterad; eller (d) erhålls av den mottagande parten utan begränsningar för användning eller upplysningar från en tredje person som enligt den mottagande partens kännedom inte är skyldig att ge sekretessskyldigheten till den uppgiftslämnande parten.

7.2 Användning och offentliggörande av konfidentiell information. Mottagande parten kommer, med avseende på konfidentiell information som avslöjas av den upplysande parten, att (i) använda sådan konfidentiell information endast i samband med mottagandepartens utförande av denna överenskommelse, (ii) med förbehåll för avsnitt 7.4 nedan, begränsa avslöjandet av sådan konfidentiell information inom den mottagande partens organisation till endast de mottagande partens anställda och konsulter som har behov av att känna till sådan konfidentiell information i samband med den mottagande partens utförande av denna överenskommelse och (iii) inte ge sådan konfidentiell information till någon tredje part, såvida inte den upplysande parten skriftligen har tillåtit att göra det.

7.3 Skydd av konfidentiell information. Mottagande parten skyddar konfidentielliteten av konfidentiell information som avslöjats av den upplysande parten med åtminstone graden av vård som den använder för att skydda sin egen konfidentiella information (men inte mindre än en rimlig försiktighetsgrad).

7.4 Överensstämmelse med personal . Mottagande parten ska innan en anställd eller konsult får tillgång till någon konfidentiell information från den upplysande parten informera en sådan anställd eller konsult om konfidentiell information av sådan konfidentiell information och kräva att sådan anställd eller konsult uppfyller den mottagande partens skyldigheter enligt respektera sådan konfidentiell information.

7.5 Obligatoriska upplysningar. Om en part begärs att avslöja någon av den andra partens konfidentiella information i enlighet med någon rättslig eller offentlig ordning, kommer den parten inte att avslöja konfidentiella uppgifter utan att först ge den andra parten skriftligt meddelande om begäran och tillräcklig möjlighet att bestrida ordern, i vilken utsträckning sådant meddelande och möjlighet att tävla kan vara lagligt angivna.

7.6 Feedback . Under avtalets löptid kan kunden, dess auktoriserade användare eller slutanvändare välja att tillhandahålla Blackbell feedback, kommentarer och förslag i förhållande till Programvaran eller tjänsterna ("Feedback"). Kunden godkänner, på egen hand och dess auktoriserade användare och slutanvändares räkning, att Blackbell ska kunna använda, reproducera, avslöja och på annat sätt utnyttja all sådan återkoppling utan ersättning eller tillskrivning till kund eller sådan auktoriserad användare eller slutanvändare.

8 - Kunddata.
 
8.1 Användning av kunddata och slutanvändardata. Blackbell har behörighet att få tillgång till och utnyttja kunddata och slutanvändardata uteslutande i den utsträckning som krävs för Blackbells fullgörande av sina skyldigheter enligt detta avtal och eventuella onlinebetekningar. Denna auktorisation inkluderar möjligheten för Blackbell att kommunicera kunddata och slutanvändardata till betalningsserviceleverantören. Kunden har ensam ansvar för noggrannheten, fullständigheten, kvaliteten och lagenligheten av alla kunddata och slutanvändardata.

8.2 Datasäkerhet. Blackbell ska anställa kommersiellt rimliga fysiska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder för att säkerställa all kunddata och slutanvändardata i Blackbells innehav, vårdnad eller kontroll från obehörig användning eller utlämnande. Vissa av kunddata och slutanvändardata kan vara föremål för statlig reglering eller på annat sätt kan kräva säkerhetsåtgärder utöver de som anges här. Om inte Blackbell skriftligen har skriftligen kommit överens om att tillhandahålla sådana ytterligare nödvändiga säkerhetsåtgärder, har den ingen skyldighet att göra det eller något ansvar i samband med detta.

8.3 Aggregerad data. Blackbell samlar användningsdata i samband med Blackbell Products. Blackbell kan kombinera denna användardata med slutanvändardata och annan data och använda sådan kombinerad data, eller en delmängd av dem, på ett aggregerat och anonymt sätt. Kunden håller härmed med om att Blackbell kan samla in och använda sådana aggregerade och anonymiserade data, förutsatt att sådan användning inte direkt eller indirekt identifierar någon kund, auktoriserad användare eller slutanvändare.

8.4 PSP: s godkännande av integritetspolicy. Kunden bekräftar härmed att ha bekantat med och godkänner att följa sekretesspolicyen för Betaltjänstleverantören, som är tillgänglig genom att klicka på följande länk: https://stripe.com/fr/privacy.

 
9 - Representationer och garantier; Varning.
9.1 Ömsesidiga representationer och garantier. Vardera parten företräder och garanterar den andra parten att: (i) den är vederbörligen organiserad, giltigt befintlig och i god ställning inom sin organisationsrättsorganisation och har rätt att ingå detta avtal, (ii) utförandet, leveransen och utförandet av detta avtal och fullgörandet av de transaktioner som avses i detta är inom denna parts företags befogenheter och har vederbörligen godkänts av alla nödvändiga företagsåtgärder från den partens sida och utgör en giltig och bindande överenskommelse mellan en sådan part (iii) den har full makt, auktoritet och rätt att utföra sina skyldigheter och bevilja de rättigheter som den beviljar härunder och (iv) det kommer att överensstämma med alla tillämpliga lagar, stadgar, förordningar, förordningar och självreglerande principer, inklusive vad gäller insamling, användning och överföring av data som ska överensstämma med alla tillämpliga lagar och andra författningar om sekretess och datasäkerhet, och självreglerande principer på alla relevanta områden.

9.2 Ytterligare Blackbell-representationer och garantier. Utöver de förklaringar och garantier som framgår av avsnitt 9.1 representerar och garanterar Blackbell kunden att: (i) Stödtjänsterna ska utföras på ett professionellt och arbetsmässigt sätt i enlighet med de normer som generellt sett observeras i branschen, och (ii) Blackbell Solution och Blackbell Platform kommer att fungera i materiell överensstämmelse med de servicenivååtaganden som anges i SLA.

9.3 Kundens ytterligare representationer och garantier . Förutom de förklaringar och garantier som anges i avsnitt 9.1 representerar och garanterar kunden Blackbell att: (i) Kundens kunskaper efter en rimlig förfrågan innehåller Kunddata och slutanvändardata inte något förbjudet innehåll och (ii) Kunden har rätt att bevilja Blackbell de rättigheter som beviljas häri med avseende på användningen av kunddata och slutanvändardata.

9.4 Ansvarsfriskrivning . Med undantag för vad som uttryckligen anges i avsnitt 9.1 och avsnitt 9.2, tillhandahålls Black Components, deras komponenter, några supporttjänster och annat material som tillhandahålls här nedan "som det är" och "som tillgängligt" och blackberry ger inga garantier med hänsyn SAMMANSÄTTIGT ELLER ANNAN TILLGÄNGLIGT I SAMBAND MED DETTA AVTAL OCH HÄRVARER INTE ALLA EXPRESS, IMPLIED ELLER STATUTORISKA GARANTIER, INKLUDERANDE, UTAN BEGRÄNSNING, NÅGRA GARANTIER FÖR INTRÄDELSE, SALGBARHET, EGNETHET FÖR ET SÄRSKILT SYFTE, TILLGÄNGLIGHET, FELFRITT ELLER UNINBRÄNGD VERKSAMHET, OCH NÅGRA GARANTIER FRÅN EN KURS AV FÖRHANDLING, KURS AV PRESTANDA, ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL. I den utsträckning att endera parten inte kan utgöra en tillämplig lagbestämmelse, medför en eventuell underförstått giltighet, kommer omfattningen av sådan garanti vara minimalt tillåtet enligt sådan lag.

10 - Ansvarsbegränsning. INGEN EVENTUELLT ÄR BLACKBELL ANSVARIGT FÖR KUNDEN (ELLER FÖR ANDRA PERSONER RÄTTIGHETER UTFÖRDA AV KUNDENS RÄTTIGHETER) FÖR EVENTUELLA, INDIREKTA, FÖLJANDE, SÄRSKILDA, SÄRSKILDA ELLER PUNITIVA SKADOR AV NÅGOT SLUT (INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, TILLSÖKADE INKOMSTER ELLER RESULTAT) FRAMSTÄLLDA FRÅN ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL, Oavsett om BLACKBELL VAR ADVISAD, VAR ANNAN SKÄL FÖR ATT VETA ELLER FAKTISKT KÄNNA MÖJLIGHETEN AV DET. BLACKBELLS MAXIMUM AGGREGATE ANSVAR FÖR DIREKTA SKADOR UNDER DETTA AVTAL SKALL INTE ÖVRIGA DE AVGIFTER SOM BETALAS AV KUNDEN MED HÄNVISNING AV DEN GÄLLANDE ONLINE ANSLUTNINGEN, SOM KRAVEN UPPFINNER UNDER DEN SISTE (6) MÅNADSPRODUKTEN, OMFATTAR DEN DATUM FÖR ÅTGÄRDENS ÅTGÄRDER.

11 - Skadestånd.

11.1 Skadeslösning av Blackbell. Blackbell kommer att försvara, hålla oförskämd och ersätta Kunden och dess tjänstemän, styrelseledamöter och anställda från och mot alla krav, handlingar och processer som förts av tredje part ("Tredjeparts fordringar") och betalar eventuella förlikningar in mot Blackbell, utmärkelser och rimliga advokatavgifter i samband med sådana tredje parts fordringar, i den utsträckning kravet från tredje part är baserat på ett påstående om att Blackbell-produkten kränker eller missfördelar något patent, upphovsrätt eller handelshemlighet hos en tredje part; förutsatt att, trots det ovanstående, Blackbell inte har någon skyldighet i fråga om något tredje parts krav i den utsträckning kravet på tredje part uppkommer eller avser: (i) användning av Blackbell-produkten på ett sätt som inte är i enlighet med detta avtal eller dokumentationen (ii) någon ändring som gjorts av Blackbell Products av Kund eller någon tredje part; eller (iii) användning av Blackbell Products i kombination med annan mjukvara, system, enhet eller process. Ovanstående förpliktelser kommer att vara föremål för kunden: (a) omedelbart anmäla Blackbell till Tredjeparts fordran; (b) tillhandahålla Blackbell med rimligt samarbete (på Blackbells bekostnad) för att försvara tredje partens krav och (c) ger Blackbell ensam kontroll över försvaret och förhandlingar om en lösning eller kompromiss.

11.2 Överträdelseskrav. I händelse av att (i) någon Blackbell-produkt hålls i strid med eller missbrukar tredje mans rättigheter och / eller användningen av någon Blackbell-produkt, eller (ii) Blackbell anser att det finns risk för att någon Blackbell-produkt kan anses ha åsidosatts eller missbrukar tredje mans rättigheter, kommer Blackbell, om möjligt på kommersiellt rimliga villkor, på egen bekostnad och möjlighet att a) skaffa för kunden rätt att fortsätta använda sådan Blackbell-produkt; (b) ersätta komponenterna i sådan Blackbell-produkt som är i fråga med andra komponenter med samma eller väsentligen liknande funktionalitet; eller (c) lämpligt modifiera sådan Blackbell-produkt så att den inte är inkräktande och innehåller samma eller väsentligen liknande funktionalitet. Om inget av ovanstående alternativ är tillgängligt för Blackbell på kommersiellt rimliga villkor, kan Blackbell säga upp den abonnemang på nätet som sådan Blackbell-produkt hänför sig till utan ytterligare ansvar gentemot kunden, och vid en sådan uppsägning kommer Blackbell att återbetala till Kunden ett belopp som är lika med Licensen och / eller abonnemangsavgiften betalad av Kunden för den överträdande versionen för den aktuella perioden, med avdrag för ett avdrag som rimligen bestämts av Blackbell för att ta hänsyn till Kundens användning av sådan Blackbell-produkt. I detta avsnitt 11.2 anges, tillsammans med den ersättning som föreskrivs i avsnitt 11.1, Kundens ensamrätt och Blackbells ensamrätt, avseende intrång eller felaktig användning av tredje mans immateriella rättigheter.

11.3 Skadestånd genom Kund. Kunden kommer att försvara, hålla oskadlig och sköda Blackbell och dess tjänstemän, ledare och anställda från och mot alla tredje parts fordringar och betalar eventuella förlikningar som ingåtts av kunden, utmärkelser och rimliga advokatavgifter i samband med sådan tredje- Party Claims, i den utsträckning kravet från tredje part är baserat på: (i) Kundens, dess auktoriserade användares eller Slutanvändares överträdelse av denna Avtal eller (ii) kundens, dess auktoriserade användares eller slutanvändares användning av Blackbell-produkterna. Ovanstående förpliktelser kommer att vara föremål för Blackbell: (i) omedelbart anmäla Kunden till Tredjeparts fordran; (ii) tillhandahålla kunden ett rimligt samarbete för att försvara tredje partens krav och (iii) ger Blackbell ensam kontroll över försvaret och förhandlingar om en lösning eller kompromiss.

12 - Allmänna bestämmelser.

12.1 Meddelanden . Om inte annat anges härmed ska alla meddelanden och andra meddelanden mellan parterna som krävs enligt detta avtal eller enligt gällande lag (med undantag för rutinmässig operativ kommunikation) anses vara korrekt angivna, om de ges av (i) personlig service. (ii) e-post; iii) Registrerat eller certifierat brev, Förskottsavgift, Begärt returkvitto. eller (iv) nationellt erkänd privatkurvertjänst, till Blackbells adress nedan och till kundens adress som anges i onlinebeskrivningen eller andra adresser som de respektive parterna kan utse med liknande meddelande från tid till annan. Anmälningar som meddelats kommer att vara effektiva på (a) den mottagande partens mottagande till vilket meddelande lämnats, eller (b) den femte (femte) arbetsdagen efter utskick, vilket som inträffar först:

Om till Blackbell:

Blackbell Inc.

Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808, USA
Attn: Sharon Brakha, Vice President

12.2 Parternas förhållande . Vardera parten är en oberoende entreprenör från den andra parten. Ingenting häri kommer att utgöra ett partnerskap mellan eller joint venture av parterna, eller utgör endera parten som den andra ombudet.

12.3 Uppgift . Ingendera parten får överlåta eller på annat sätt överföra någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan föregående skriftligt samtycke från den andra parten. föreskrivs emellertid att en part kan, med skriftligt meddelande till den andra parten och utan den andra partens samtycke, överlåta eller på annat sätt överföra detta avtal: i) till någon av dess sammanslutningar, eller (ii) i samband med en förändring av kontrolltransaktionen (vare sig genom fusion, konsolidering, försäljning av kapitalandelar, försäljning av alla eller väsentligen alla tillgångar eller på annat sätt), förutsatt att innehavaren i alla fall skriftligen medger att han är bunden enligt villkoren i detta avtal. Eventuella överlåtelser eller andra överföringar som strider mot detta avsnitt kommer att vara ogiltiga. Med förbehåll för det ovanstående kommer detta avtal att vara bindande för och innebära till förmån för parterna i denna och deras tillåtna efterträdare och tilldelningar.

12.4 Force Majeure. Med undantag för underlåtenhet att betala eventuellt belopp enligt detta avtal, kommer endera partens icke-förmån att ursäkta i den utsträckning prestanda görs omöjligt genom strejk, brand, översvämning, statliga handlingar, order eller restriktioner, leverantörsbrott eller någon annan Anledning där misslyckande att utföra är bortom kontrollen och inte orsakad av oaktsamheten hos den icke-utövande parten.

12.5 Val av lag. Detta avtal, och eventuella tvister som direkt eller indirekt härrör från eller relaterade till detta avtal, regleras av och tolkas i enlighet med franska lagar, utan hänsyn till principerna om rättsstridigheter.

12.6 Exklusivt Forum. Parterna samtycker härmed och godkänner franska domstolarnas exklusiva behörighet för alla handlingar, handlingar eller förfaranden som direkt eller indirekt uppstår på grund av eller i samband med detta avtal och avstår från alla invändningar mot sådana domstolar, inklusive men inte begränsat till , invändningar som grundar sig på felaktig plats eller obekvämt forum och varje part härmed härmed oåterkalleligt till domstols behörighet i alla fall, handlingar eller förfaranden som härrör från eller är relaterade till detta avtal.

12.7 Ändring . Ingen ändring eller ändring av detta avtal träder i kraft om inte skriftligen undertecknats av auktoriserade företrädare för båda parter.

12.8 Inget avstående. Rättigheterna och rättsmedel för parterna i detta avtal är kumulativa och inte alternativa. Inget upphävande av några rättigheter ska åtalas mot någon part om inte sådant avstående är skriftligt undertecknat av en auktoriserad företrädare för den sålunda debiterade parten. Varken ett parti, eller någon försenad försumlighet eller någon försening i utövandet av någon rättighet, makt eller privilegium enligt detta avtal, kommer att fungera som ett upphävande av sådan rättighet, befogenhet eller privilegium och ingen ensam eller partiell utövande av sådan rättighet, makt eller privilegium kommer att utesluta någon annan eller vidare utövande av sådan rättighet, makt eller privilegium eller utövandet av någon annan rättighet, makt eller privilegium.

12.9 Avskiljbarhet . Om någon bestämmelse i detta avtal hålls ogiltig eller inte verkställbar av någon behörig domstol, kommer de övriga bestämmelserna i detta avtal att förbli fullständigt i kraft och, om det är lagligt tillåtet, kommer en sådan överenskommelse att ersättas med en verkställbar bestämmelse som nästan som möjligt påverkar parternas avsikt.

12.10 Hela avtalet. Detta avtal (inklusive de scheman som bifogas denna och alla onlineabonnemang) innehåller hela parternas förståelse i fråga om ämnet och ersätter alla tidigare avtal och åtaganden med avseende på detta, inklusive, utan begränsning, sekretess eller icke-upplysande överenskommelser. Det finns inga andra muntliga eller skriftliga överenskommelser, villkor eller villkor, och ingen part har åberopat någon representation, uttrycklig eller underförstådd, som inte ingår i denna överenskommelse. Ingen term som ingår i någon bekräftelse, acceptans, inköpsorder eller något annat liknande dokument från Kunden i samband med denna Avtal gäller för detta avtal eller har någon kraft eller effekt.

12.11 Motparter . Detta avtal och eventuella order kan utföras i motparter (som kan bytas via fax eller .pdf kopior), vilka var och en kommer att betraktas som ett original, men som alla tillsammans kommer att utgöra samma överenskommelse.